mail
print

Sindicatul Salariatilor Carrefour Romania

News | Adeziune | Statut | Contact

News

 

PROTOCOL DE FUZIUNE INTRE

SINDICATUL SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA

SI

SINDICATUL NATIONAL CARREFOUR ROMANIA

 

 

Sindicatul Salariatilor Carrefour Romania reprezentat legal prin dl. Leescu Vasile - presedinte si Sindicatul National Carrefour Romania prin reprezentant desemnat dl.Nitoi Ionel -membru in Comitetul Executiv, in baza hotararii organelor de conducere ale celor doua sindicate, stabilesc prin prezentul document principiile dupa care se realizeaza fuziunea.

 

  1. Denumirea, sediul, codul de inregistrare fiscala si contul bancar raman cele ale Sindicatului Salariatilor Carrefour Romania.

 

  1. Sindicatul National Carrefour Romania va proceda in urmatoarele 60 de zile la inchiderea contului bancar, a codului de inregistrare fiscala si stergerea inregistrarii sindicatului din Registrul special al judecatoriei.

 

  1. Unificarea site-urilor celor doua sindicate in www.sindicatulsalariatilorcarrefour.ro

 

  1. Dl.Nitoi Ionel va ocupa functia de Prim-Vicepresedinte impreuna cu dl.Pavel Daniel Razvan. Dl.Plesa Daniel va ocupa functia de Vicepresedinte impreuna cu vicepresedintii alesi ai Sindicatului Salariatilor Carrefour Romania.

 

  1. Hotararile care trebuie luate inainte de sedinta Comitetului Executiv se vor adopta de catre Presedinte impreuna cu cei doi Prim-Vicepresedinti, prin consens.

 

  1. Compania Carrefour Romania va fi informata cu privire la prezentul protocol.

 

Prezentul document a fost redactat in data de 19 mai 2011 la sediul Federatiei Sindicatelor din Comert

 

Vasile Leescu

Presedinte

Sindicatul Salariatilor

Carrefour Romania

Ionel Nitoi

Reprezentant desemnat

Sindicatul National

Carrefour Romania

Vasile Gogescu

Presedinte

Federatia Sindicatelor

din Comert

 

Adeziune

Statut

 

S T A T U T U L

SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA

 

 

CAPITOLUL I.   DISPOZITII GENERALE

 

Art.1 (1) SINDICATUL SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA este o organizatie constituita in scopul apararii si promovarii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor sai si a drepturilor acestora, prevazute in legislatia muncii si in contractele colective de munca.

(2) Sindicatul s-a constituit in baza dreptului de asociere consacrat de art.40 alin.1 din Constitutia Romaniei, a liberului consimtamant si in conformitate cu prevederile legale cu privire la sindicate.

(3) SINDICATUL SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA are constituite grupe sindicale in magazinele S.C. CARREFOUR ROMANIA SA.

Art.2  Principiile care stau la baza organizarii si functionarii sindicatului sunt:

a) functionarea in baza statutului propriu;

b) independenta fata de organele de stat, partide politice sau alte organizatii;

c) nimeni nu poate fi constrans sa faca parte sau nu, ori sa se retraga sau nu din sindicat;

d) posibilitatea ca o persoana sa poata face parte dintr-un singur sindicat;

e) libertatea sindicala manifestata pe cele trei planuri: individuala, intre sindicate concurente si intre sindicat si patronat.

Art.3 (1) Sindicatul nu poate face parte, in acelasi timp, decat dintr-o singura federatie.

(2) SINDICATUL SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA este membru al Federatiei Sindicatelor din Comert (F.S.C.)

 

CAPITOLUL II. DENUMIREA, SEDIUL SI SCOPUL CONSTITUIRII SINDICATULUI

Art.4 Denumirea organizatiei este SINDICATUL SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA.

Art.5 Sediul sindicatului este in Com. Blejoi, DN 1 B, zona km 6, jud Prahova.

Art.6 Sindicatul are in principal urmatoarele obiective (scopuri):

a) sa reuneasca salariatii din S.C. CARREFOUR ROMANIA SA  si SC ARTIMA SA, astfel incat prin colaborare sa promoveze si sa apere interesele profesionale, economice, sociale, culturale si sportive prevazute in legislatia muncii si in contractele colective de munca;

b) sa promoveze si sa intretina relatii de colaborare si solidaritate cu organizatiile sindicale de ramura:

c) sa actioneze pentru repunerea in drepturi depline a membrilor sai in cazul in care se constata ca acestea au fost incalcate abuziv, prin acte sau fapte ilegale;

d) sa acorde ajutoare materiale membrilor de sindicat, aflati in situatii deosebite;

e) sa vegheze la asigurarea conditiilor normale de munca, pentru a preveni imbolnavirile profesionale si accidentele de munca;

f) sa negocieze cu patronul sau reprezentantul acestuia contractul colectiv de munca si sa acorde asistenta, la cererea membrilor sai, in cazul negocierii contractelor individuale de munca;

g) sa reprezinte interesele membrilor sai, prin presedinte (lider) sau membrii din comitetul de sindicat in raporturile cu patronul, autoritatile statului, puterii administrative si judecatoresti locale.

 

CAPITOLUL III. CALITATEA DE MEMBRU AL SINDICATULUI

 

Art.7 (1) Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un salariat pentru a fi membru de sindicat:

a) sa fie salariat  cu contract de munca  la S.C. CARREFOUR ROMANIA SA; 

b) sa nu fi fost exclus din sindicat pentru motive de incalcare a prevederilor statutare;

c) sa intocmeasca o cerere de inscriere care sa cuprinda:

- numele si prenumele, domiciliul si data nasterii;

- locul de munca;

 (2)Conditia pe care trebuie sa o indeplineasca o persoana pentru a putea fi aleasa in conducerea sindicatului:

a)sa fie membru al SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA

b) sa aiba capacitate de exercitiu deplina;

c) sa nu execute pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii;

Art.8  Aprobarea inscrierii in sindicat este de competenta comitetului de sindicat.

Art.9 Pierderea calitatii de membru de sindicat are loc in urmatoarele situatii:

a) la cererea scrisa a membrului de sindicat;

b) neplata cotizatiei nejustificat timp de 90 de zile calendaristice;

c) excluderea hotarata de comitetul de sindicat;

d) deces.

 

CAPITOLUL IV. DREPTURILE SI INDATORIRILE  MEMBRILOR DE SINDICAT

 

A. DREPTURILE MEMBRILOR DE SINDICAT

Art.10 Membrii de sindicat au in principal urmatoarele drepturi:

a) sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale sindicatului;

b) sa participe la elaborarea unor proiecte de decizie de interes general;

c) sa fie informati asupra activitatii sindicale;

d) sa-si exprime liber propriile opinii;

e) sa-si exprime punctul de vedere, inainte de luarea unor hotarari, in ceea ce-l priveste;

f) sa fie asistati juridic, gratuit, in cazul litigiilor de munca, la cerere;

g) sa primeasca ajutoare materiale sau financiare, in cazuri deosebite;

h) sa se retraga din sindicat, fara a avea obligatia de a arata motivele.

B. INDATORIRILE MEMBRILOR DE SINDICAT

Art.11 Membrii de sindicat au in principal urmatoarele indatoriri:

a) sa respecte statutul SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA la care a aderat;

b) sa participe si sa sustina activitatea sindicala, inclusiv prin plata cotizatiei lunare, stabilita de Adunarea generala:

c) sa achite cotizatiile restante cu penalitatile stabilite de comitetul de sindicat, eventualele daune materiale pricinuite sindicatului din culpa sau cu intentie;

d) sa actioneze permanent in vederea realizarii hotararilor si deciziilor luate de organele de conducere ale sindicatului;

e) sa apere democratia sindicala, drepturile, libertatea si independenta sindicatului;

f) sa respecte intocmai legislatia in vigoare, cu privire la activitatea sindicala.

Art.12 Drepturile si obligatiile celui ce solicita retragerea din sindicat inceteaza de la data inregistrarii cererii.

 

C. FORME DE LUPTA SINDICALA

Art.13 In vederea realizarii scopului pentru care a fost creat, sindicatul are dreptul sa foloseasca mijloace specifice cum sunt: negocierile, procedurile de solutionare a litigiilor prin mediere sau conciliere, petitia, protestul, pichetarea, mitingul, demonstratia si greva.

 

D. SANCTIUNI

Art.14 (1) In cazul nerespectarii obligatiilor statutare, a hotararilor si deciziilor organelor de conducere ale sindicatului, cei vinovati vor fi sanctionati, in functie de gravitatea faptelor sau actelor comise, cu:

a) mustrare;

b) avertisment;

c) revocarea din functie, in cazul organelor de conducere;

d) excludere din sindicat

(2) Pentru membrul de sindicat, fara functie de conducere, sanctiunea se aplica de catre comitetul sindicatului, in baza unor cercetari si analize prealabile, dupa ascultarea sau primirea in scris a punctului de vedere a celui implicat.

(3) Sanctiunea propusa unui membru de sindicat care face parte din conducerea sindicatului, devine valida, dupa aprobarea data de Adunarea generala ordinara sau extraordinara.

Art.15(1) Sanctiunea se comunica in scris celui in cauza, in termen de 15 zile de la data hotararii.

(2) Decizia de sanctionare poate fi contestata in termen de 15 zile de la data comunicarii, la organul ierarhic superior sau la instanta de judecata competenta.

(3) Contestatia privind revocarea sanctiunii, suspenda executarea pana la solutionarea cauzei. Celelalte drepturi si obligatii ce decurg din calitatea de membru de sindicat, raman neatinse.

 

CAPITOLUL V. NIVELUL COTIZATIILOR. MODUL DE INCASARE

 

Art.16 (1) Fiecare membru de sindicat va plati o cotizatie lunara stabilita de Adunarea Generala, deductibila din baza de calcul a impozitului pe venit, in cuantum de maxim 1% din venitul brut realizat.

(2) Incasarea cotizatiilor se va face de catre un membru de sindicat, desemnat de comitetul de sindicat sau prin retinere pe statul de plata.

(3) Modalitatea de incasare va fi stabilita de sindicalisti, in Adunarea generala.

 

CAPITOLUL VI. PATRIMONIUL

 

Art.17 (1) Patrimoniul SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA se poate compune din bunuri mobile si imobile, mijloace financiare. Patrimoniul sindicatului este indivizibil si netransmisibil intre membri acestuia si este format din:

a)      Patrimoniul initial al SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA se compune din taxele de inscriere ale membrilor.

b)      cotizatiile lunare ale membrilor de sindicat;

c)       donatii din partea persoanelor fizice si juridice din tara sau din strainatate;

d)       alte surse.

(2) Patrimoniul este transmisibil, in caz de dizolvare sau desfiintare, Federatiei Sindicatelor din Comert la care sindicatul este afiliat.

(3) Evidenta patrimoniului se va face in conformitate cu prevederile legale in materie.

 

CAPITOLUL VII. ORGANELE  DE CONDUCERE ALE  SINDICATULUI

 

Art.18 Organele de conducere ale SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA sunt:

a) Adunarea generala;

b) Comitetul de sindicat.

Art.19 (1) Membrii Comitetului de sindicat se aleg prin vot secret, din randurile membrilor de sindicat.

(2) Membrii alesi sunt reeligibili.

(3) Durata unui mandat este de 2 ani.

 

A. ADUNAREA GENERALA

Art.20 (1) Adunarea generala este organul de conducere suprem al sindicatului, se intruneste in sedinte ordinare, o data pe an, inainte de sfarsitul lunii martie si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.

(2) La sedinta vor participa membri din conducerea operativa a F.S.C., fara a avea drept de vot.

(3) La Adunarea Generala participa delegati conform normei de reprezentare stabilita in sedinta de comitet de pregatire a Adunarii Generale.

(4) Convocarea adunarii generale ordinare se face de catre comitetul de sindicat, cu cel putin 15 de zile inainte de inceperea lucrarilor.

(5) Convocarea adunarii generale extraordinare se face la cererea a cel putin 2/3 din numarul membrilor comitetului de sindicat sau la cererea unei treimi din numarul reprezentantilor sindicali de magazin. Adunarea se va tine la locul stabilit, in cel tarziu 15 de zile de la data inregistrarii cererilor.

(6) Adunarea generala ordinara sau extraordinara este statutar intrunita in prezenta a 2/3 din numarul delegatilor convocati.

(7) In situatia nerealizarii prezentei statutare, adunarea generala se va intruni in urmatoarele 15 zile. La convocarea a doua, prezenta necesara va trebui sa fie de cel putin jumatate plus unul din numarul delegatilor convocati.

(8) Membrii care doresc sa supuna dezbaterii propuneri de imbunatatire a activitatii, proiecte de decizii, trebuie sa trimita aceste materiale comitetului de sindicat, cel mai tarziu cu 7 zile inainte ca adunarea generala sa aiba loc.

(9) La inceputul adunarii generale vor fi alese persoanele care vor conduce lucrarile.

(10) Adunarea generala ordinara si extraordinara hotaraste cu 2/3 din numarul voturilor exprimate in urmatoarele probleme:

- aprobarea, modificarea sau abrogarea statutului;

- comasarea, divizarea sau dizolvarea sindicatului.

In toate celelalte cazuri, hotararile se adopta cu majoritatea simpla, din numarul voturilor exprimate.

(11) Fiecare participant la Adunarea generala are dreptul la vot liber exprimat care se exercita numai personal.

Art.21 Atributiile Adunarii generale ordinare si extraordinare:

a) aproba ordinea de zi si problemele de procedura;

b) analizeaza activitatea sindicatului dintre doua adunari si aproba raportul de activitate al comitetului de sindicat si raportul comisiei de cenzori;

c) aproba proiectul de buget si executia bugetara a anului precedent;

d) alege prin vot secret presedintele (liderul), membrii comitetului de sindicat si comisia de cenzori;

e) numeste comisia de negociere a contractului colectiv de munca

f) hotaraste asupra modelelor, insemnelor proprii (drapel, insigne, etc.);

g) aproba sanctiunile propuse impotriva membrilor din comitetul de sindicat;

h) aproba afilierea sindicatului la o singura federatie sindicala;

i) adopta, modifica si abroga statutul sindicatului;

j) aproba comasarea, divizarea sau dizolvarea sindicatului;

k) hotaraste asupra declansarii, desfasurarii si incetarii grevei  cu respectarea prevederilor legale.

l) Adunarea Generala poate delega competente Comitetului de sindicat.

 

B. COMITETUL DE SINDICAT

Art.22 (1) Comitetul sindicatului este compus din 9 membri, astfel:

- presedinte;

- prim-vicepresedinte;

- secretar;

- 6 vicepresedinti.

Art.23 (1) Comitetul de sindicat este organul de conducere executiv care pune in aplicare hotararile adunarii generale.

(2) Comitetul de sindicat se intruneste in sedinte ordinare trimestriale si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.

(3) Comitetul de sindicat functioneaza statutar in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari cu majoritatea simpla din numarul voturilor exprimate.

(4) Convocarea sedintelor se face de catre presedinte sau prim-vicepresedinte, in lipsa primului - sau la cererea a o treime din numarul membrilor sai.

Art.24 Atributiile Comitetului de sindicat:

a) asigura conducerea sindicatului intre adunarile generale;

b) consulta si informeaza reprezentantii sindicali de magazin sau supleantii acestora in toate problemele de interes comun;

c) gestioneaza patrimoniul sindicatului in limitele aprobate de adunarea generala;

d) stabileste competentele comisiilor de specialitate (exemplu: comisia social-economica, comisia cultural-sportiva; etc.)

e) elaboreaza si supune aprobarii Adunarii generale proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs si executia bugetara pentru exercitiul financiar incheiat;

f) aproba ajutoare materiale sau financiare membrilor de sindicat aflati in situatii deosebite - in limita prevederilor bugetare, la propunerea reprezentantilor sindicali de magazin;

g) participa, la cerere, la aplanarea conflictelor intervenite intre membrii de sindicat si conducerea companiei.

 

CAPITOL VIII GRUPELE SINDICALE

 

Art.25 (1) Grupele sunt organizatii sindicale fara personalitate juridica, cu cont deschis la banca prin grija SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA.

(2) Grupele sindicale sunt reprezentate de cate un reprezentant sindical de magazin sau de supleantul acestuia.

(3) Grupa sindicala se intalneste cel putin o data pe an, cu cel putin o luna de zile inaintea Adunarii generale a sindicatului. In sedinta anuala a grupei sindicale membrii de sindicat aleg reprezentantul sindical de magazin si doi supleanti ai acestuia. Sedinta anuala a grupei sindicale este statutar intrunita in prezenta a ¼ din numarul membrilor de sindicat. Propunerile aprobate in sedinta grupei sindicale sunt transmise tuturor membrilor care voteaza pe baza de tabel nominal. Vor fi declarati alesi cei care intrunesc 50% plus 1 din voturile membrilor de sindicat.

 

CAPITOLUL IX COMISIA DE CENZORI

 

Art.26 (1) Comisia de cenzori este formata din 3 membri, alesi de catre Adunarea generala si se intruneste anual sau ori de cate ori este nevoie.

(2) Comisia de cenzori are ca atributii: verificarea activitatii financiare a sindicatului si consilierea membrilor Comitetului de sindicat asupra oportunitatii si legalitatii operatiunilor financiar-contabile ale sindicatului.

(3) Rapoartele comisiei de cenzori se prezinta Comitetului de sindicat si sunt supuse aprobarii adunarii generale ordinare sau extraordinare.

(4) Presedintele comisiei de cenzori participa de drept la sedintele comitetului de sindicat, avand drept la opinie, fara a avea drept de vot.

 

CAPITOLUL X. DIVIZAREA, COMASAREA SAU DIZOLVAREA SINDICATULUI

 

Art.27 (1) La cererea scrisa a 1/3 din numarul membrilor de sindicat, adunarea generala poate lua in discutie si hotari asupra divizarii, comasarii sau dizolvarii sindicatului.

Art.28 In cazul in care sindicatul nu mai poate functiona din lipsa fondurilor financiare, dizolvarea fiind iminenta si convocarea adunarii generale nemaifiind posibila, lichidarea judiciara si patrimoniala se va face de catre comitetul de sindicat, potrivit prevederilor legale.

Art.29 Cotizatiile incasate, precum si alte bunuri dobandite de sindicat, indiferent de natura titlului de proprietate, nu pot face obiectul unei cereri de restituire.

Art.30 Toate bunurile patrimoniale vor fi predate cu documente legale delegatilor Federatiei Sindicatelor din Comert, care vor asista la toate operatiile de lichidare.

 

CAPITOLUL XI. DISPOZITII FINALE

Art.31 Sindicatul are dreptul la stampila, sigiliu, drapel si alte insemne proprii.

Art.32 Orice actiune care nu figureaza in cuprinsul prezentului statut nu poate face obiectul nici unei aprobari in fata nici unui organ de conducere al sindicatului.

Art.33 Necunoasterea statutului nu va putea fi invocata niciodata in vederea insusirii unor drepturi sau a sustragerii de la unele obligatii asumate prin inscrierea in sindicat.

Art.34 Organele de conducere ale sindicatului pot lua orice hotarare pentru bunul mers al activitatii, daca prin aceasta nu incalca drepturile si libertatile altora, ordinea publica sau bunele moravuri.

Art. 35 Prezentul statut a fost adoptat de membrii fondatori ai SINDICATULUI SALARIATILOR CARREFOUR ROMANIA in sedinta constitutiva din 31 mai 2009. 

=//=

 

Contact

Vasile Leescu Presedinte

0722 248 002

0748 670 954

Ionut Nitoi Prim-Vicepresedinte  
Daniel Razvan Pavel Prim-Vicepresedinte 0752 088 272

www.sindicatulsalariatilorcarrefour.ro