mail
print

Sindicatul Bricostore

Adeziune | Statut | Contact

News

Adeziune

Statut

 

STATUTUL

Sindicatului BRICOSTORE

 

CAPITOLUL I - MEMBRII FONDATORI, DENUMIREA ŞI SEDIUL

Art. 1. Membrii fondatori ai Sindicatului sunt salariatii care au avut initiativa constituirii Sindicatului si au semnat actele necesare dobandirii personalitatii juridice.

 

Art. 2. Denumirea Sindicatului este "BRICOSTORE". În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile, precum şi în orice alte acte emanând de la Sindicat, se va menţiona această denumire, sediul, numărul de înregistrare sub care figurează în Registrul special şi codul unic de înregistrare.

Art. 3. Sediul Sindicatului este in Bucuresti Bld. Ceahlaul nr. 22 bl. 104, sc.1, ap.19, sector 6. Sediul poate fi mutat intr - un alt imobil prin decizie a Consiliului Director a Sindicatului. 

 

CAPITOLUL II - FORMA JURIDICĂ, DURATA, SCOPURILE, OBIECTIVELE SI MIJLOACELE DE ACTIUNE ALE SINDICATULUI

Art. 3. "Sindicatul BRICOSTORE" este o persoană juridică de drept privat ce funcţionează în temeiul Legii sindicatelor nr. 54/2003, avand deplina independenţa fata de organele de stat, partidele politice, oricare alte organizatii, precum si fata de patronat.

 

Art. 4. Sindicatul este constituit pentru o durată nelimitată. Durata de funcţionare a Sindicatului poate fi modificată prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor Sindicatului, cu respectarea formelor prevăzute de lege.

 

Art. 5. Sindicatul BRICOSTORE este constituit în vederea apararii drepturilor membrilor sai care sunt prevăzute de Constitutia Romaniei, Conventiile Internationale la care România este parte, legislaţia muncii, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă de in fata angajatorilor, patronatelor, a instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie si a altor instituţii sau autorităţi ale statului, precum şi promovarea intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor Sindicatului, urmarind si constituirea şi întărirea unei miscari sindicale ramura retail.

 

Art. 6. Scopurile

Scopurile pentru care este înfiinţat şi îşi desfăşoară activitatea Sindicatul sunt:

 

a.   organizarea fortei de actiune si a unitatii salariatilor, pentru punerea in valoare, promovare si apararea intereselor profesionale, economice, cultural sportive si turistice ale membrilor sai;

 

b.   reprezentarea, promovare si apararea intereselor profesionale, economice, cultural sportive si turistice ale membrilor sai;

 

c.    garantarea si apararea democratiei sindicale, a libertatii de opinie si actiune ale membrilor sai;

 

d.   constituirea şi întărirea unei miscari sindicale în ramura retail, stabilirea si dezvoltarea relatiilor cu organizatiile sindicale nationale si internationale care lupta pentru indeplinirea aspiratiilor democratice de libertate şi dreptate sociala;

 

e.   asigurarea respectarii drepturilor fundamentale ale salariatilor, dreptul la munca, a dreptului la protectie sociala (securitatea si igiena muncii, respectarea drepturilor salariale,a programului de munca de 8 ore , a repaosului saptamanal, concediului de odihna, etc.) dreptul la asistenta medicala, la pensii, la ajutor de somaj si alte forme de asistenta si protectie sociala prevazute de Constitutie şi Conventiile Internationale la care Romania este parte, de legislatia in vigoare, de contractul colectiv de munca şi de contractul individual de munca;

 

f.     restabilirea drepturilor legale ale membrilor de sindicat in cazurile in care se constata ca acestea au fost incălcate prin acte abuzive, ilegale sau netemeinice;

 

g.   negocieri cu reprezentatii patronatului pentru incheierea contractului colectiv de munca pe ramură şi la nivel de societate comercială, pentru corelarea nivelului salariilor cu evolutia indicelui de inflatie si in general pentru orice revendicari si probleme ale membrilor de sindicat care sunt compatibile cu Constitutie şi Conventiile Internationale la care Romania este parte, cu legislatia in vigoare, cu contractul colectiv de munca şi cu contractul individual de munca;

 

h.   acordarea de asistenta juridica membrilor de sindicat in cauzele ce privesc raporturile si conflictele de mmunca sub toate aspectele;

 

i.     desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica in domeniul ramurii retail, in domeniul muncii si in plan sindical, precum si in vederea editarea unei publicatii proprii;

 

j.     alte scopuri legale, stabilite prin Hotărârea Adunării Generale a Membrilor Sindicatului, cu respectarea formelor prevăzute de lege.

 

Art. 7. Obiectivele

Pentru realizarea scopului propus, Sindicatul îsi propune urmatoarele obiective:

 

a.   imbunatatirea conditiilor de munca si viata ale salariatilor, indeosebi prin incheierea si executarea contractelor individuale de munca, rezultate in urma negocierii contractului colectiv de munca;

 

b.   asigurarea locurilor de munca si incadrarea salariatilor pe functii numai pe baza pregatirii lor profesionale specifice;

 

c.    asigurarea indeplinirii drepturilor legate de munca si protectie sociala;

 

d.   respectarea egalitatii in drepturi a barbatului si a femeii salariate;

 

e.   interzicerea concedierilor in masa a salariatilor, fara respectarea prevederilor legale ;

 

f.     respectarea drepturilor salariale negociate prin contractele individuale de munca;

 

g.   acordarea de ajutor si protectie juridica in cazul cand se constanta desfacerea contractului de munca sau oricare alta sanctiune de orice natura aplicata ilegal de catre conducerea societatii;

 

h.   acordarea de ajutor si protectie juridica in timpul grevelor;

 

i.     combaterea prin toate mijloacele legale a fenomenului de coruptie si a manifestarilor totalitariste.

 

Art. 8. Mijloace de actiune

Pentru infaptuirea scopurilor sale, Sindicatul va actiona prin urmatoarele mijloace specifice luptei sindicale, respectiv:

 

a.   negocierea, medierea, concilierea.

 

b.   petitia, protestul, intrunirea, demonstratia, mitingul;

 

c.    sesizarea organelor sindicale la care sindicatul este afiliat si a organelor Inspectiei Muncii;

 

d.   sesizarea Parchetului, a instanţelor judecătoreşti, precum şi a oricăror alte autorităţi ale Statului Român, ale Uniunii Europene sau alte organizaţii internaţionale cu competente în domeniu, cu privire la activitatea unor institutii,a unor persoane juridice sau a unor persoane fizice in cazurile de incalcare a drepturilor si libertatilor sindicale sau profesionale;

 

e.   greva;

 

f.     orice alte mijloace prevazute de legislatia interna si internationala cu privire la sindicate.

 

Capitolul III. MEMBRII SINDICATULUI, DREPTURI, INDATORII SI SANCTIUNI

 

Art.9.  Calitatea de membru

Membru al Sindicatului poate fi orice salariat care isi desfasoara activitatea in ramura        retail. Salariatii care inceteaza a mai lucra in ramura retail, isi menţin calitatea de membru al Sindicatului daca îşi exprima în scris voinţa în acest sens.

 

 

Art. 10. Dobândirea calităţii de membru

Salariatul care doreşte să devină membru al Sindicatului va depune o cerere în acest sens la sediul Sindicatului, la care va atasa o copie de pe contractul individual de muncă.

Consiliul Director al Sindicatului va aproba cererea de înscriere în sindicat, putând să refuze înscrierea numai pentru salariaţii care:

a.   au aplicat sanctiuni nelegale sau abuzive unor membrii ai Sindicatului;

b.   au acţionat împotriva Sindicatului în vederea împiedicării atingerii de către acesta a scopurilor pentru care a fost înfiinţat.

Refuzul de a aproba cererea de înscriere în Sindicat poate fi contestat în faţa Adunării Generale a Membrilor Sindicatului.

Cererea va intra in vigoare incepand cu data de intai a lunii urmatoare în care a fost  depusă.

 

Art.11 Încetarea calităţii de membru

Calitatea de membru al Sindicatului încetează după cum urmează:

a.   prin voinţa membrului de sindicat, care va depune o cerere scrisa, obligatia justificarii ei, adresată Consiliului Director;

b.   prin angajarea pe un post sau la un alt loc de muncă din afara ramurii retail, iar membrul respectiv nu îşi exprima în scris voinţa de a mai face parte din Sindicat;

c.    deces, punere sub interdicţie;

d.   prin excludere pentru: 1. neplata cotizaţiei pe o durata de 2 luni; 2. desfaşurarea de activităţi pentru împiedicării atingerii de către Sindicat a scopurilor pentru care a fost înfiinţat; 3. refuzul de a lua parte la acţiunile sindicale arătate la art. 8 din Statut.

Persoana care a pierdut calitatea de membru de sindicat sau succesorii acesteia nu au nici un fel de drepturi cu privire la cotizatia incasata si bunurile dobandite de sindicat.

 

Art. 12. Drepturile membrilor de sindicat

Drepturile membrilor de sindicat constau in:

 

a.   dreptul de a-si alege in mod liber reprezentantii in conducerea sindicatului si de a fi ales;

 

b.   dreptul de a fi informat in legatura cu activitatea sindicatului;

 

c.    participarea neingradita la luarea si aplicarea deciziilor potrivit cu prevederile Statutului;

 

d.   dreptul de a solicita si obtine sprijinul calificat al sindicatului in probleme de inters profesional, social si salarial;

 

e.   dreptul de a beneficia, fara nici un fel de discriminare la prestatiile sindicale, gratuite sau cu plata, asigurate de catre sindicat;

 

f.     dreptul de a face propuneri pentru ordinea de zi, de a prezenta apeluri, motiuni sau amendamente la Statut în cadrul Adunării Generale a Membrilor Sindicatului;

 

 

Art. 13. Indatoririle membrilor

Membrii Sindicatului au următoarele îndatoriri:

 

a.   sa cunoasca si sa respecte statutul sindicatului;

 

b.   sa participe si sa sustina activitatea sindicatului, inclusiv prin plata regulata a cotizatiei;

 

c.    sa actioneze in vederea realizarii efective a deciziilor luate de organele de conducere ale Sindicatului;

 

d.   să ia parte la toate acţiunile dispuse de organele de conducere ale Sindicatului si, în general, să acţioneze în vederea atingerii scopurilor şi obiectivelor pentru care a fost înfiinţat Sindicatul;

 

e.   să nu desfăşoare nici un fel de acţiuni activităţi pentru împiedicarea atingerii de către Sindicat a scopurilor şi obiectivelor pentru care a fost înfiinţat.

 

 

Art. 14. SANCTIUNI.

Pentru neindeplinirea obligatiilor statutare de catre membrii de sindicat acestia pot fi sanctionati cu:

 

a.   atentionarea;

 

b.   suspendarea pe o perioada de cel mult trei luni;

 

c.    excluderea.

 

Consiliul Director al Sindicatului este organul care aplica sancţiunile, care vor fi apoi supuse validarii în prima sedintă a Adunării Generale a Membrilor Sindicatului.

Pana la validarea sau invalidarea Deciziei Consiliul Director al Sindicatului, calitatea de membru este suspendată. Daca decizia este invalidată, drepturile si obligatiile de membru al Sindicatului sunt aplicabile de la data invalidarii.

 

 

CAPITOLUL IV. ORGANELE DE CONDUCERE ALE SINDICATULUI

 

Art.15.Organele de sunt:

a.   Adunarea Generală a Membrilor Sindicatului

 

b.   Consiliul Director al Sindicatului;

 

c.    Presedintele

 

Art.17. Adunarea Generala a Membrilor Sindicatului

17.1. Adunarea Generala a Membrilor Sindicatului este organul suprem de conducere al Sindicatului fiind constituita din totalitatea membrilor Sindicatului.

17.2. Adunarea Generala a Membrilor Sindicatului se intruneste in sedinte ordinare odata la patru ani si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie.

17.3. Convocarea Adunarea Generala a Membrilor Sindicatului în şedinţa ordinara se face de către Consiliul Director al Sindicatului prin scrisoare recomandată, fax, SMS sau e-mail, precum şi prin afişarea Convocatorului la sediul Sindicatului cu cel putin 30 de zile calendaristice inaintea datei şedintei.

17.4. Convocarea Adunarea Generala a Membrilor Sindicatului în şedinţa extraordinara se face de către Consiliul Director al Sindicatului prin scrisoare recomandată, fax, SMS sau e-mail, precum şi prin afişarea Convocatorului la sediul Sindicatului cu cel putin 10 de zile calendaristice inaintea datei şedintei.

17.5. Cvorumul de şedinţă este de 2/3 din membrii Sindicatului la data convocării, cu exceptia celor suspendaţi.

Daca la prima convocare nu se întruneste acest cvorum, o a două şedinţă este de drept convocată în a 7 a zi de la data primei sedinţe, caz în care nu mai exista condiţia vreunui cvorum, sedinta fiind valida indiferent de numarul celor prezenti.

17.6. Deciziile în cadrul Adunării Generale a Membrilor Sindicatului se iau cu majoritatea simpla a celor prezenti, abtinerile nefiind permise. Refuzul de a vot este considerat vot negativ.

In cazul de balotaj, votul Presedintelui este decisiv.

17.7. Adunarea Generală a Membrilor Sindicatului decide în sedinţa ordinară asupra:

a. scopurilor şi obiectivelor generale ale Sindicatului pentru perioada pana la urmatoarea sedinţa ordinara;

b. activitatii desfasurate de Consiliul Director al Sindicatului şi cenzorului;

c. alegerea membrilor Consiliului Director, inclusiv a Presedintelui, potrivit cu metodologia stabilita in cadrul Adunarii;

d. discuta diverse motiuni şi rezoluţii prezentate de membrii Sindicatului cu privire la scopurile şi obiectivele generale ale Sindicatului.

17.8. Adunarea Generală a Membrilor Sindicatului decide în sedinţa extraordinară asupra:

a.   exercitării acţiunile aratate la art. 8 b şi f;

b.   validarii deciziei Consiliului Director al Sindicatului de aplicare a unei sancţiuni unui membru al Sindicatului;

c.    afilierii sau retragerii sindicatului la/din diverse organizatii sindicale de tip federatie/conferedatie/uniune;

d.   aplicarii de sanctiuni unui membru al Consiliului Director al Sindicatului;

e.   alegerea unui nou membru al Consiliului Director al Sindicatului in cazul aparitiei unei situatii de încetare a calitatii de membru al Sindicatului pentru acesta;

f.     inlocuirii cenzorului;

g.   aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli si stabilirii salariilor sau indemnizatiilor membrilor Consiliului Director al Sindicatului.

h.   cuantumului cotizatiei membrilor de sindicat si modului de incasare al acesteia;

i.     refuzului primirii în Sindicat a unui salariat;

j.     infiintarii de societati comerciale;

k.   achizitiei de bunuri a caror valoare depaseste cu 300% valoarea cotizaţiei unui membru de sindicat;

l.     dizolvarea sau reorganizarea Sindicatului, stabilind metodologia dupa care se va face, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare,

m. modificarilor Statutului Sindicatului propuse de membrii Sindicatului. 

 

Art. 18. Consiliul Director al Sindicatului

18.1. Consiliul Director al Sindicatului se întruneste în sedinţe lunare, în ultima zi a lunii în curs, precum si ori de cate ori este necesar la cererea Presedintelui sau a oricarui membru.

Deciziile se iau cu majoritate simpla, abtinerile nefiind permise. Refuzul de a vot este considerat vot negativ.

18.2. Atributiile sale sunt:

a.   aducerea la indeplinire a Hotararilor Adunării Generale a Membrilor Sindicatului;

b.   aproba primirea de noi membrii;

c.    dispune sanctionarea membrilor de sindicat;

d.   decide asupra exercitarii actiunilor aratate la art. 8 (cu exceptia punctelor b şi f);

e.   convoaca Adunarea Generală a Membrilor Sindicatului în sedinţele ordinare şi extraordinare;

f.     decide asupra desfasurarii de activitati culturale si sportive;

g.   primeste si analizeaza cererile si revendicarile membrilor de sindicat si actioneaza in vederea rezolvarii acestora;

h.   urmareste modul de aplicare si de respectare a contractului colectiv de munca la nivelul societatii;

i.     mediaza diferendele aparute intre membrii de sindicat si conducerea societatii;

j.     exercita orice alte atributii care nu sunt in seama Adunarii Generale a Membrilor Sindicatului;

k.   aproba orice achizitii de bunuri care nu depasesc valoarea aratata la art.18 lit.l.

l.     stabileste componenta delegatiilor si deleaga reprezentantii sindicatului la diferite congrese seminarii, conferinte, Consiliile de Administratie ale societatilor comerciale la care lucreaza membrii sai cand se discuta problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural etc

 

Art. 19. Presedintele

Atribuţiile Presedintelui sunt:

a.   reprezinta Sindicatul in fata oricaror persoane fizice sau juridice, institutii ale Statului Roman, patronate, societati comerciale, instituţii internationale si alte asemenea;

b.   aduce la indeplinire deciziile Consiliului Director al Sindicatului şi ale Adunarii Generale a Membrilor Sindicatului;

c.    asigura conducerea permanenta a sindicatului;

d.   reprezinta interesele membriilor in relatia acestora cu persoane fizice sau juridice, cu conducerea societatii, cu orice alte institutii, organe sau organizatii interne si internationale;

e.   angajeaza patrimoniul sindicatului in raporturile cu tertii, potrivit cu Deciziile Consiliului Director sau Hotararile Adunarile Generale al e Membrilor Sindicatului;

f.     conduce sedintele Consiliului Director si ale Adunarii Generale a Membrilor Sindicatului;

g.   mediaza diferendele aparute intre membrii de sindicat care au ca obiect probleme de natura profesionala

h.    repartizeaza sarcini curente si acorda mandat de reprezentare membrilor Consiliului Director.

 

Art. 20. Atributiile Vicepresedintilor

Cei doi Vicepresedinti indeplinesc atributiile delegate de Presedinte.

 

Art. 21. Cenzorul

Sindicatul are un cenzor care are urmatoarele atributii:

a.   verifica periodic si ori de cate ori i se solicita activitatea financiara si economica a sindicatului;

b.   prezinta rapoarte de activitate si informeaza Consiliul Director al Sindicatului in legatura cu activitatea economico financiara a sindicatului;

c.    emite opinii privind proiectul de buget si face aprecieri asupra bilantului anual;

d.   urmareste executia bugetara si modul in care sunt gospodarite fondurile materiale si banesti ale sindicatului;

 

Art. 22 Nivelul cotizatiei si modul de incasare.

22.1. Pentru realizarea obiectivelor si scopului sindicatului membruii acestuia vor plati o cotizatie lunara de 10 RON din salariul lunar.

22.2. Nivelul cotizatiei poate fi modificat potrivit prevederilor statutare.

 

Capitolul V. Drepturile si indatoririle Sindicatului

Art.23. Pe linga cele mentionate in prezentul Statut Sindicatul are urmatoarele drepturi:

a.   de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea sa, precum si de a-si formula programe proprii de actiune;

b.   de a reprezenta interesele membrilor sai in fata organelor  legislative, executive, judecatoresti, a patronatelor si a societatilor comerciale la care sunt angajati membrii Sindicatului;

c.    de a primi informatiile necesare pentru negocierea contractului colectiv de munca, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate imbunatatirii conditiilor la locul de munca protectiei muncii si utilitatilor sociale;

d.   de a-si desemna reprezentantii sa participe in Consiliul de Administratie al societatilor comerciale la care lucreaza membrii sai la discutarea problemelor de interes profesional, economic, social sau cultural;

e.   orice alte drepturi prevazute de legislatia interna, Conventiile Internationale ratificate de statul roman, Codul Muncii, Contractele Colective de Munca si alte acorduri cu organele abilitate ale statului si cu patronatul.

 

Art. 24 Indatoriri

Sindicatul are urmatoarele indatoriri:

a.   organizeaza cooperarea si asigura solidaritatea membrilor sai.

b.   sustine si apara interesele sociale si profesionale ale membrilor sai;

c.    la cererea membrilor sai, deleaga reprezentanti sa trateze si sa apere interesele acestora acolo unde se constata lezare a intereselor profesionale, economice, sociale sau cultural sportive;

d.   respecta si aplica prevederile prezentului statut;

e.   administreaza si gestioneaza fondurile sindicatului conform bugetului stabilit potrivit prezentului Statut;

f.     realizeaza obiectivele si planul de actiune stabilite in strategia sindicatului.

 

Capitolul VI. Alte prevederi

 

Art. 25 Patrimoniul

Patrimoniul iniţial este de 300 Ron si este format prin plata anticipata a cotizatiilor pentru primele doua luni de catre membrii fondatori ai sindicatului.

Acest patrimoniu urmeaza apoi a fi completat cu cu fonduri banesti provenite din cotizatii si orice alte surse permise de lege, precum si cu bunuri mobile achizitionate sau dobandite potrivit legii si Statutului.

 

Art. 26. Dizolvarea sau reorganizarea

Art.25. Dizolvarea sau reorganizarea Sindicatului se poate face numai prin Hotararea Adunarii Generale a Membrilor Sindicatului, care va stabili si metodologia dupa cum care se va face, cu respectarea dispozitiilor legale, dizolvarea sau reorganizarea Congresului, inclusive sub aspectul modului de impartire a patrimoniului.

 

Contact

Presedinte: Valentin Constantin 0720 385 708