Regulament intern

  Federatia Sindicatelor din Comert   R E G U L A M E N T   I N T E R N   DISPOZITII GENERALE Art.1 Regulamentul de Organizare si Functionare al FEDERATIEI SINDICATELOR DIN COMERT este intocmit pe baza Statutului federatiei aprobat in cadrul CONGRESULUI din 6-7 Septembrie 2011.   ORGANELE DE CONDUCERE  ALE F.S.C. Art.2 Organele de conducere  ale F.S.C.  sunt: - CONGRESUL - CONSILIUL NATIONAL - COMITETUL DIRECTOR - BIROUL PERMANENT - PRESEDINTELE Art.3 (1) Participantii la Congres, Consiliul National si Comitetul Director vor suporta cheltuielile de transport si cazare, celelalte cheltuieli fiind suportate conform hotararii Consiliului National F.S.C. (2)Comitetul Director poate aproba decontarea cheltuielilor de transport si cazare in situatii deosebite. CONGRESUL Art.4 La inceperea lucrarilor Congresului ordinar sau extraordinar, delegatii la congres vor alege: prezidiul, comisia de redactare a procesului verbal, comisia de validare a mandatelor si comisia de numarare a voturilor.     CONSILIUL NATIONAL Art.5 Consiliul National este organul care conduce intreaga activitate a federatiei, in intervalul dintre Congrese. Consiliul National este alcatuit din membrii Biroului Permanent, membrii Comitetului Director si reprezentantii legali ai tuturor sindicatelor afiliate la federatie daca nu au calitatea de membru in Biroul Permanent sau in Comitetul Director. Supleantul reprezentantului legal este prim-vicepresedintele sau dupa caz vicepresedintele nominalizat de presedintele sindicatului. Art.6 Sedintele Consiliului National  vor fi anuntate, in scris, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de desfasurare, comunicandu-se si ordinea de zi, prin grija  Secretarului general al FSC. Art.7 Consiliul National poate hotari suspendarea oricarui membru din Biroul Permanent, Comitetul Director, Consiliul National si Comisia de cenzori atunci cand acesta nu mai intruneste conditiile statutare de a fi ales sau nu respecta prevederile statutului. COMITETUL DIRECTOR Art.8 Comitetul Director este organul de conducere al federatiei intre doua Consilii Nationale. Art.9 Comitetul Director este compus din presedinte, vicepresedinte responsabil cu probleme administrativ-financiare, vicepresedintele responsabil cu recrutarea, secretarul general si reprezentantii legali ai sindicatelor care pentru doua luni anterioare sedintei au platit cotizatia aferenta a cel putin 1000 membri. Reprezentantii legali au ca supleanti prim-vicepresedintele sau dupa caz vicepresedintele organizatiei sindicale nominalizat de presedintele sindicatului. Un grup de sindicate, intrunind impreuna conditia numarului de cel putin 1000 membri, au dreptul sa isi desemneze in sedinta de alegeri, ori de cate ori este nevoie, un reprezentant si un supleant al acestuia, in Comitetul Director, din randul reprezentantilor legali ai sindicatelor membre FSC. Comitetul Director poate popune Consiliului National suspendarea oricarui membru din Biroul Permanent, Comitetul Director, Consiliul National si Comisia de Cenzori atunci cand acesta nu mai intruneste conditiile statutare de a fi ales sau nu respecta prevederile statutului. Art.10 Sedintele Comitetului Director  vor fi anuntate, in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de desfasurare, comunicandu-se si ordinea de zi, prin grija  Secretarului general al FSC. Art.11 Comitetul Director face propuneri Consiliului National pentru asigurarea interimatului pana la Congres. Art.12 Comitetul Director negociaza contractele individuale de munca sau/si indemnizatiile membrilor Biroului Permanent, daca este cazul. Negocierea are loc anual. BIROUL PERMANENT Art.13 Biroul Permanent este compus din:    a.            Presedinte b.            Vicepresedinte responsabil cu probleme administrativ-financiare c.            Vicepresedinte responsabil cu recrutarea d.            Secretar General Art.14 In cadrul Biroului Permanent hotararile se iau prin consens. In cazul in care nu se realizeaza consensul se intocmeste un proces verbal semnat de membrii Biroului Permanent iar decizia se supune la vot in Comitetul Director. Art.15 Presedintele si secretarul general sunt salarizati si/sau indemnizati de catre F.S.C. in baza hotararii Comitetului Director si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Statutului si Regulamentului intern al F.S.C. Art.16 Membrii Biroului Permanent care sunt salarizati de catre F.S.C. beneficiaza de un concediu de odihna cu o durata de 25 zile lucratoare. Art.17 Anual se acorda membrilor Biroului Permanent, salarizati de catre FSC, o prima de vacanta echivalenta cu salariul individual si al 13-lea salariu. Art.18 In cazul pensionarii unui membru al Biroului Permanent acesta va primi o indemnizatie de 3 salarii brute. Art.19 Biroul Permanent are in principal urmatoarele atributii: a.            duce la indeplinire hotararile si deciziile luate de organele de conducere superioara (Congresul, Consiliul National si Comitetul Director) in baza mandatului dat de acestea; b.            gestioneaza patrimoniul federatiei, in limitele aprobate de Consiliul National; c.            negociaza cu patronatul contractul colectiv de munca, in conditiile indeplinirii cerintelor legale; d.            aproba cererile de afiliere a sindicatelor la federatie; e.            tine legatura permanenta cu  liderii sindicatelor din teritoriu asupra tuturor problemelor; f.            desemneaza pe unul din membrii sai pentru a participa, in mod obligatoriu, in calitate de reprezentant al F.S.C., la adunarile generale anuale ale sindicatelor afiliate si ale Uniunilor Sindicale Teritoriale ale F.S.C. g.            asigura primirea delegatiilor oficiale invitate de F.S.C. si stabileste programul si nivelul cheltuielilor de protocol; h.            elaboreaza si supune dezbaterii si/sau aprobarii Comitetului Director documente privind activitatea federatiei in toate domeniile; i.             convoaca Comitetul Director si Consiliul National in sedinte ordinare sau extraordinare; j.             prezinta Comitetului Director materialele ce urmeaza a fi discutate si aprobate de catre Consiliul National; k.            elaboreaza propunerea de Regulament intern al F.S.C. si o supune discutiei Comitetului Director si aprobarii Consiliului National; l.             atentioneaza sindicatele pentru intarzierile in plata cotizatiei sau plata incorecta a cotizatiei si informeaza despre aceasta Comitetul Director; m.          analizeaza programul de revendicari si de actiuni al organizatiilor membre si decide asupra sprijinului in solutionarea acestora, cu consultarea Comitetului Director; n.            stabileste politica de personal angajat al federatiei si o supune aprobarii Comitetului Director; o.           incheie contracte individuale de munca pentru angajatii federatiei; p.            negociaza salariile personalului angajat al federatiei; Vicepresedintii FSC Art.20 Vicepresedintii sunt  alesi de Congres. Art.21 Vicepresedintele FSC, desemnat de Presedinte,  indeplineste sarcinile presedintelui si il inlocuieste  pe acesta in cazurile cand presedintele se afla in delegatii, concediu de odihna, concediu medical sau in alte situatii deosebite. Art.22 Vicepresedintii coordoneaza activitatea de ansamblu a sindicatelor membre ale F.S.C., repartizate de catre Comitetul Director sau Presedinte, urmaresc indeplinirea tuturor hotararilor Congresului, Conferintei Nationale, Comitetului Director si Biroului Permanent. Art.23 Vicepresedintii tin permanent legatura cu sindicatele membre ale F.S.C. repartizate in vederea cunoasterii tuturor problemelor ivite si informeaza Biroul Permanent si Comitetul Director asupra acestora. Art.24 Vicepresedinte responsabil cu problem administrativ-financiare, atributii: a.            coordoneaza si raspunde de activitatea administrativa si financiar-contabila a federatiei; b.            tine permanent legatura cu sindicatele afiliate cu privire la plata cotizatiei c.            are drept de semnatura pe documentele FSC in lipsa presedintelui d.            semneaza, in numele Comitetului Director, contractul individual de munca al presedintelui federatiei; e.            raspunde de problemele de personal ale salariatilor incadrati la federatie (evidente, registre, salarizare,  contracte individuale de munca, etc.); f.            rezolva toate problemele si sarcinile curente ale federatiei, repartizate de presedinte; g.            participa la Coordonarea derularii a programelor de pregatire a membrilor de la sindicatele afiliate desemnati de acestia in domenii specifice legislatiei  sindicale sau care au tangenta cu aceasta. Art.25 Vicepresedinte responsabil cu recrutarea, atributii: a.            coordoneaza activitatea Uniunilor Sindicale Teritoriale; b.            tine permanent legatura cu sindicatele afiliate, in vederea cunoasterii tuturor problemelor care se ivesc; c.            reprezinta federatia in comisia de dialog social, in lipsa presedintelui; d.            reprezinta federatia in relatia cu confederatia nationala, in lipsa presedintelui e.            asigura indrumarea si sprijinirea tuturor sindicatelor afiliate, in probleme organizatorice si juridice; f.            rezolva toate problemele si sarcinile curente ale federatiei, repartizate de presedinte; g.            se ocupa de recrutare de noi membri de sindicat si organizare sindicate h.            Coordoneaza activitatea de derulare a programelor de pregatire, a membrilor de la sindicatele afiliate desemnati de acestia in domenii specifice legislatiei  sindicale sau care au tangenta cu aceasta. Secretarul General Art.26 Secretarul general este ales de Congres. Art.27 Secretarul general are urmatoarele sarcini: a.            coordoneaza si raspunde direct de problemele de educatie sindicala si profesionala; b.            redacteaza si supune spre aprobare Biroului Permanent sau Comitetului Director toate materialele referitoare la domeniul educational; c.            in lipsa unui vicepresedinte, preia si atributiile ce-i revin acestuia; d.            raspunde de realizarea si actualizarea evidentei sindicatelor afiliate, a numarului de membri, informand Biroul Permanent asupra tuturor problemelor ivite; e.            intocmeste trimestrial raportul statistic privind sindicatele afiliate si numarul de membri cotizanti; f.            intocmeste procesele verbale care se incheie la sedintele Comitetului Director si coordoneza activitatea de redactare a procesului verbal la Consiliile Nationale; g.            raspunde de mobilizarea sindicatelor afiliate la toate actiunile initiate de F.S.C.; h.            coordoneaza si raspunde de expedierea materialelor adresate sindicatelor afiliate si neafiliate; i.             raspunde de traducerea corespondentei cu organizatiile internationale, posta electronica, actualizarea site-ului FSC  si tehnoredactarea materialelor emise de F.S.C. j.             rezolva toate problemele si sarcinile curente ale federatiei, repartizate de presedinte. COTIZATIA Art.28 Cotizatia lunara va fi platita de catre sindicatele membre, nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare, iar F.S.C. va vira lunar cotizatia aferenta confederatiei nationale si anual confederatiei internationale la care este afiliata. Comitetul Director poate aproba reduceri, reesalonari sau exonerari la plata cotizatiei. SANCTIUNI Art.29 In cazul nerespectarii obligatiilor statutare, a hotararilor si deciziilor organelor de conducere ale federatiei, se pot aplica in functie de gravitatea faptelor sau actelor comise, urmatoarele sanctiuni: a.            atentionare b.            suspendare c.            excludere sau dupa caz revocare Art.30 Sanctiunile se aplica de organele de conducere ale federatiei pe baza unor analize prealabile, cu ascultarea sau exprimarea in scris a punctelor de vedere a celor implicati astfel: a.            atentionarea este dispusa de Biroul Permanent; b.            suspendarea afilierii sindicatelor, pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mare de trei luni se propune de Biroul Permanent si este aprobata de Comitetul Director; c.            suspendarea din functie a unui membru al Biroului Permanent, Comitetului Director, Consiliului National se propune de Comitetul Director si se aproba de Consiliul National. d.            excluderea unui sindicat din federatie se propune de Biroul Permanent, se discuta in Comitetul Director si se aproba de Consiliul National; e.            revocarea din functie a unui membru al Biroului Permanent, Comitetului Director,  Consiliului National sau Comisiei de Cenzori se propune de Comitetul Director, se dezbate de Consiliul National si se aproba de Conferinta Nationala sau Congres. Art.31 Sanctiunile cu atentionare se hotarasc de organele indreptatite cu majoritate simpla din numarul voturilor exprimate. Suspendarea, excluderea sau revocarea se hotarasc de organele abilitate cu 2/3 din numarul voturilor exprimate. Art.32 Sanctiunea se comunica in scris celui in cauza in termen de 5 zile de la aprobare. Decizia de sanctionare se poate contesta, in termen de 30 de zile de la comunicare, la organele superioare celor care au dat sanctiunea. Art.33 Hotararile definitive pot fi atacate, in acelasi termen, la instanta de judecata competenta. AFILIEREA SINDICATELOR LA F.S.C. Art.34 Afilierea la federatie se face in baza unei cereri care va cuprinde: denumirea sindicatului, adresa, telefon, fax, e-mail, numarul membrilor de sindicat, numele membrilor organului de conducere a sindicatului precum si datele de contact ale acestora la care se anexeaza: statutul sindicatului, hotararea judecatoreasca definitiva prin care a dobandit calitatea de persoana juridica. Art.35 Aprobarea afilierii este de competenta Biroului Permanet. In caz de respingere a cererii de afiliere contestatiile vor fi solutionate de Comitetul Director. Art.36 F.S.C. poate dota sindicatele membre cu bunuri necesare desfasurarii activitatii in baza unui proces verbal de predare-primire. PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL F.S.C. Art.37 Pierderea calitatii de membru al F.S.C. are loc in urmatoarele situatii: cererea de retragere la care se va anexa procesul verbal al Adunarii generale care a hotarat retragerea din federatie, excluderea hotarata de Consiliul National pentru motive statutare sau neplata nejustificata a cotizatiei timp de 6 luni. COMISIILE F.S.C. Art.38 Comisiile F.S.C. functioneaza in baza regulamentului intern al F.S.C. si a regulamentelor proprii. Organele de conducere ale comisiilor F.S.C. se compun din Presedinte si 2 membri. Comisia isi alege organele de conducere care vor functiona conform propriului regulament. Intalnirile si activitatile comisiilor se stabilesc de catre organele de conducere ale acestora. Art.39 Presedintii comisiilor, care nu au calitatea de membri in organele de conducere ale FSC, pot fi invitati la sedintele Consiliului National unde vor prezenta informari asupra activitatilor specifice. Art.40 In cadrul F.S.C. pot functiona urmatoarele comisii: Comisia de femei si egalitatea sanselor, Comisia pentru tineret (membri cu varsta de pana la 35 ani), Comisia uniunilor sindicale teritoriale. COMISIA DE CENZORI Art. 41 (1) Comisia de cenzori la prima ei intalnire isi alege un presedinte din randul membrilor sai. Pentru a-si indeplini atributiile este necesara prezenta a cel putin doi membri ai Comisiei. (2) Presedintele sau un membru al Comisiei de Cenzori pot participa la Consiliul National si la Congres pentru a prezenta raportul, fara drept de vot daca nu are calitatea de delegat. In cazul divergentelor la incheierea procesului verbal vor fi invitati toti membrii Comisiei de cenzori. Art.42 Comisia de cenzori are 2 membri supleanti, participarea lor la activitatea Comisiei se face in cazul neconfirmarii prezentei membrilor de drept. Art.43 In cazul in care exista divergente intre membrii Comisiei de cenzori asupra interpretarii unor operatiuni sau acte financiar-contabile si nu se ajunge la conses pana la incheierea procesului verbal de control, vor fi prezentate Consiliului National sau Congresului toate interpretarile. Art.44 Indemnizatia membrilor Comisiei de cenzori pentru efectuarea controlului si intocmirea raportului este de 250 lei si va fi acordata membrilor comisiei care au participat efectiv la efectuarea controlului prevazut de statut. PERSONALUL  SALARIAT Art.45 Pentru realizarea atributiilor si competentelor sale, Biroul Permanent poate folosi salariati si/sau colaboratori, conform structurii aprobate de Comitetul Director. Pentru personalul salariat se incheie contract individual de munca. Art.46 Drepturile si obligatiile partilor stipulate in contractul individual de munca se negociaza cu respectarea legislatiei in vigoare. Art.47 Sarcinile si atributiile personalului salariat se stabilesc prin fisa postului.     Art.48 (1) Diurna de deplasare stabilita la nivelul FSC este de 40 lei/zi. (2) Diurna externa de deplasare este in suma de 50 euro/zi, indiferent de tara. Art.49 Decontarea transportului se face astfel: -tren pana la 250 km, bilet clasa a IIa; -tren peste 250 km, bilet clasa I sau vagon de dormit; -mijloacele de transport in comun pe baza tichetului de calatorie; -avion, cu aprobarea prealabila a presedintelui; -taxi, cu aprobarea prealabila a presedintelui; -auto personal, contravaloarea a 7,5l/100km x pret/l combustibil Petrom x numar km; Art.50 Cazarea se va face, in general, la hoteluri si pensiuni de 3 stele cu un plafon maxim de 200 lei/camera/noapte. Art.51 Federatia Sindicatelor din Comert poate avea la nivelul judetelor si al Municipiului Bucuresti, personal salariat. Art.52 Programul de functionare la sediul F.S.C. este 9-17 de luni pana vineri. Art.53 Prezentul Regulament Intern a fost adoptat la sedinta Comitetului Director din  26 iunie 2016 si intra in vigoare cu aceeasi data.