Regulament intern

  Federatia Sindicatelor din Comert R E G U L A M E N T     I N T E R N               DISPOZITII GENERALE             Art.1 Potrivit prevederilor art.20 din Statutul Federatiei Sindicatelor din Comert, organele de conducere ale federatiei sunt urmatoarele:   - CONGRESUL - CONFERINTA NATIONALA - CONSILIUL NATIONAL - COMITETUL DIRECTOR - BIROUL PERMANENT - PRESEDINTELE               Art.2 (1) Participantii la Congres, Conferinta Nationala, Consiliul National si Comitetul Director vor suporta cheltuielile de transport si cazare, celelalte cheltuieli fiind suportate conform hotararii Consiliului National F.S.C.                         (2) Comitetul Director poate aproba decontarea cheltuielilor de transport si cazare in situatii deosebite.   CONGRESUL Art.3 La inceperea lucrarilor Congresului ordinar sau extraordinar, delegatii la congres vor alege: prezidiul, comisia de redactare a procesului verbal, comisia de validare a mandatelor si comisia de numarare a voturilor.   CONFERINTA NATIONALA Art.4 La inceperea lucrarilor Conferintei Nationale, delegatii vor alege: prezidiul, comisia de redactare a procesului verbal, comisia de validare a mandatelor si comisia de numarare a voturilor. Modalitatea de vot este similara cu cea din congres.   CONSILIUL NATIONAL Art.5 Consiliul National are 8 membri supleanti, cate unul din fiecare zona geografica, alesi de catre delegatii zonelor respective la congres. Participarea lor la Consiliul National se face in cazul neconfirmarii prezentei delegatilor de drept. Art.6 Consiliul National poate hotari suspendarea oricarui membru din Biroul Permanent, Comitetul Director, Consiliul National si Comisia de cenzori atunci cand acesta nu mai intruneste conditiile statutare de a fi ales sau nu respecta prevederile statutului. Art.7 Membrii si membrii supleanti ai Consiliului National, cu exceptia membrilor Comitetului Director, care participa la sedintele acestui organ de conducere primesc o indemnizatie de sedinta al carei cuantum este de 20% din salariul Presedintelui FSC.   COMITETUL DIRECTOR             Art.8 Comitetul Director poate propune Consiliului National suspendarea oricarui membru din Biroul Permanent, Comitetul Director, Consiliul National si Comisia de Cenzori atunci cand acesta nu mai intruneste conditiile statutare de a fi ales sau nu respecta prevederile statutului.             Art.9 Comitetul Director face propuneri Consiliului National pentru asigurarea interimatului pana la Conferinta Nationala sau Congres.             Art.10 Comitetul Director are 4 membri supleanti (in ordinea numarului de voturi cu care au fost alesi), participarea lor la Comitetul Director se face in cazul neconfirmarii prezentei delegatilor de drept.             Art.11 Membrii si membrii supleanti ai Comitetului Director care participa la sedintele acestui organ de conducere, primesc o indemnizatie de sedinta al carei cuantum este de 20% din salariul Presedintelui FSC.             Art.12 Comitetul Director negociaza contractele individuale de munca sau/si indemnizatiile membrilor Biroului Permanent. Negocierea are loc anual.   BIROUL PERMANENT             Art.13 In cadrul Biroului Permanent hotararile se iau prin consens. In cazul in care nu se realizeaza consensul se intocmeste un proces verbal semnat de membrii Biroului Permanent.  Art.14 Presedintele, prim-vicepresedintele si secretarul general sunt salarizati si/sau indemnizati de catre F.S.C. in baza hotararii Comitetului Director si isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile Statutului si Regulamentului intern al F.S.C. Art.15 Membrii Biroului Permanent care sunt salarizati de catre F.S.C. beneficiaza de un concediu de odihna cu o durata de 25 zile lucratoare. Art.16 La incheierea de drept a mandatului, membrii salarizati ai Biroului Permanent vor primi o compensatie de 8 salarii brute daca nu vor fi realesi pe una din functiile remunerate de FSC. Art.17 In cazul pensionarii unui membru al Biroului Permanent acesta va primi o indemnizatie de 5 salarii brute.             Art.18 Biroul Permanent are in principal urmatoarele atributii: a)    duce la indeplinire hotararile si deciziile luate de organele de conducere superioara (Comitetul Director, Consiliul National, Conferinta Nationala, Congresul) in baza mandatului dat de acestea; b)    gestioneaza patrimoniul federatiei, in limitele aprobate de Consiliul National; c)    negociaza cu patronatele contractele colective de munca; d)    aproba cererile de afiliere a sindicatelor la federatie; e)    tine legatura permanenta cu  liderii sindicatelor din teritoriu asupra tuturor problemelor; f)     desemneaza pe unul din membrii sai pentru a participa, in mod obligatoriu, in calitate de reprezentant al F.S.C., la adunarile generale anuale ale sindicatelor afiliate si ale Uniunilor Sindicale Teritoriale ale F.S.C. g)    asigura primirea delegatiilor oficiale invitate de F.S.C. si stabileste programul si nivelul cheltuielilor de protocol; h)    elaboreaza si supune dezbaterii si/sau aprobarii Comitetului Director documente privind activitatea federatiei in toate domeniile; i)      convoaca Comitetul Director si Consiliul National in sedinte ordinare sau extraordinare; j)     prezinta Comitetului Director materialele ce urmeaza a fi discutate si aprobate de catre Consiliul National; k)    elaboreaza propunerea de Regulament intern al F.S.C. si o supune discutiei Comitetului Director; l)      atentioneaza sindicatele pentru intarzierile in plata cotizatiei sau plata incorecta a cotizatiei si informeaza despre aceasta Comitetul Director; m)  analizeaza programul de revendicari si de actiuni al organizatiilor membre si decide asupra sprijinului in solutionarea acestora, cu consultarea Comitetului Director. n)    stabileste politica de personal angajat al federatiei si o supune aprobarii Comitetului Director; o)    incheie contracte individuale de munca pentru angajatii federatiei; p)    negociaza salariile personalului angajat al federatiei;   PRIM-VICEPRESEDINTELE Art.19 Prim-vicepresedintele este ales de Congres. Art.20 Prim-vicepresedintele are in principal urmatoarele sarcini: a)    coordoneaza si raspunde de activitatea administrativa si financiar-contabila a federatiei; b)    coordoneaza activitatea Uniunilor Sindicale Teritoriale; c)    tine permanent legatura cu sindicatele afiliate, in vederea cunoasterii tuturor problemelor care se ivesc; d)    are dreptul la prima semnatura, in lipsa presedintelui; e)    reprezinta federatia in comisia de dialog social, in lipsa presedintelui; f)     asigura indrumarea si sprijinirea tuturor sindicatelor afiliate, in probleme organizatorice si juridice; g)    semneaza, in numele Comitetului Director, contractul individual de munca al presedintelui federatiei; h)    raspunde de problemele de personal ale salariatilor incadrati la federatie (raspunde de completarea cartilor de munca, a contractelor individuale de munca, etc.); i)      are dreptul la a doua semnatura; j)     rezolva toate problemele si sarcinile curente ale federatiei, repartizate de presedinte;   SECRETARUL GENERAL Art.21 Secretarul general este ales de Congres. Art.22 Secretarul general are urmatoarele sarcini: a)    coordoneaza si raspunde direct de problemele de educatie sindicala si profesionala; b)    redacteaza si supune spre aprobare Biroului Permanent sau Comitetului Director toate materialele referitoare la domeniul educational; c)    in lipsa prim-vicepresedintelui, preia si indeplineste atributiile ce-i revin acestuia, avand drept la a doua semnatura; d)    raspunde de realizarea si actualizarea evidentei sindicatelor afiliate, a numarului de membri, informand Biroul Permanent asupra tuturor problemelor ivite; e)    intocmeste trimestrial raportul statistic privind sindicatele afiliate si numarul de membri cotizanti; f)     raspunde de intocmirea proceselor-verbale care se realizeaza la sedintele Comitetului Director si Consiliului National; g)    raspunde de mobilizarea sindicatelor afiliate, a membrilor lor in toate actiunile initiate de F.S.C.; h)    coordoneaza si raspunde de expedierea materialelor adresate sindicatelor afiliate si neafiliate; i)      raspunde de traducerea corespondentei cu organizatiile internationale, posta electronica, actualizarea site-ului FSC  si tehnoredactarea materialelor emise de F.S.C. j)     rezolva toate problemele si sarcinile curente ale federatiei, repartizate de presedinte.   VICEPRESEDINTII F.S.C. Art.23 Vicepresedintii coordoneaza activitatea de ansamblu a sindicatelor membre ale F.S.C., repartizate de catre Comitetul Director sau Presedinte, urmaresc indeplinirea tuturor hotararilor Congresului, Conferintei Nationale, Comitetului Director si Biroului Permanent. Art.24 Vicepresedintii tin permanent legatura cu sindicatele membre ale F.S.C. repartizate in vederea cunoasterii tuturor problemelor ivite si informeaza Biroul Permanent si Comitetul Director asupra acestora. Art.25 Pentru indeplinirea atributiilor prevazute la art.22 si 23 vicepresedintii beneficiaza de decontarea cheltuielilor de deplasare, deplasari efectuate cu consultarea Biroului Permanent iar deconturile vor fi transmise la sediul F.S.C. in termen de o saptamana.   COTIZATIA Art.26 Cotizatia lunara va fi platita de catre sindicatele membre, nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare, iar F.S.C. va vira lunar cotizatia aferenta confederatiei nationale si internationale la care este afiliata. Comitetul Director poate aproba reduceri, reesalonari sau exonerari la plata cotizatiei. Art.27 Din cotizatia incasata conform statutului, F.S.C. va vira lunar uniunilor judetene ale confederatiei cotizatia datorata de sindicatele membre, cu acordul acestora.   SANCTIUNI Art.28 In cazul nerespectarii obligatiilor statutare, a hotararilor si deciziilor organelor de conducere ale federatiei, se pot aplica in functie de gravitatea faptelor sau actelor comise, urmatoarele sanctiuni: a)    atentionare b)    suspendare c)    excludere sau dupa caz revocare Art.29 Sanctiunile se aplica de organele de conducere ale federatiei pe baza unor analize prealabile, cu ascultarea sau exprimarea in scris a punctelor de vedere a celor implicati astfel: a)    atentionarea este dispusa de Biroul Permanent; b)    suspendarea afilierii sindicatelor, pe o perioada determinata, care nu poate fi mai mare de trei luni se propune de Biroul Permanent si este aprobata de Comitetul Director; c)    suspendarea din functie a unui membru al Biroului Permanent, Comitetului Director, Consiliului National se propune de Comitetul Director si se aproba de Consiliul National. d)    excluderea unui sindicat din federatie se propune de Biroul Permanent, se discuta in Comitetul Director si se aproba de Consiliul National; e)    revocarea din functie a unui membru al Biroului Permanent, Comitetului Director,  Consiliului National sau Comisiei de Cenzori se propune de Comitetul Director, se dezbate de Consiliul National si se aproba de Conferinta Nationala sau Congres. Art.30 Sanctiunile cu atentionare se hotarasc de organele indreptatite cu majoritate simpla din numarul voturilor exprimate. Suspendarea, excluderea sau revocarea se hotarasc de organele abilitate cu 2/3 din numarul voturilor exprimate. Art.31 Sanctiunea se comunica in scris celui in cauza in termen de 5 zile de la aprobare. Decizia de sanctionare se poate contesta, in termen de 30 de zile de la comunicare, la organele superioare celor care au dat sanctiunea. Art.32 Hotararile definitive pot fi atacate, in acelasi termen, la instanta de judecata competenta.   AFILIEREA SINDICATELOR LA F.S.C. Art.33 Afilierea la federatie se face in baza unei cereri care va cuprinde: denumirea sindicatului, adresa, telefon, fax, e-mail, numarul membrilor de sindicat, numele membrilor organului de conducere a sindicatului precum si datele de contact ale acestora la care se anexeaza: statutul sindicatului, hotararea judecatoreasca definitiva  prin care a dobandit calitatea de persoana juridica. Art.34 Aprobarea afilierii este de competenta Biroului Permanet. In caz de respingere a cererii de afiliere contestatiile vor fi solutionate de Comitetul Director. Art.35 F.S.C. poate dota sindicatele membre cu bunuri necesare desfasurarii activitatii in baza unui proces verbal de predare-primire.   PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU AL F.S.C. Art.36 Pierderea calitatii de membru al F.S.C. are loc in urmatoarele situatii: cererea de retragere la care se va anexa procesul verbal al Adunarii generale care a hotarat retragerea din federatie, excluderea hotarata de Consiliul National pentru motive statutare sau neplata cotizatiei timp de 6 luni nejustificat.   COMISIILE F.S.C. Art.37 Comisiile F.S.C. functioneaza in baza regulamentului intern al F.S.C. si a regulamentelor proprii. Organele de conducere ale comisiilor F.S.C. se compun din Presedinte si 2 membri. Comisia isi alege organele de conducere care vor functiona conform propriului regulament. Intalnirile si activitatile comisiilor se stabilesc de catre organele de conducere ale acestora. Art.38 Presedintii comisiilor, care nu au calitatea de membri in organele de conducere ale FSC, pot fi invitati la sedintele Consiliului National unde vor prezenta informari asupra activitatilor specifice. Art.39 In cadrul F.S.C. pot functiona urmatoarele comisii: Comisia de femei si egalitatea sanselor, Comisia pentru tineret (membri cu varsta de pana la 35 ani), Comisia de sanatate si securitate in munca, Comisia uniunilor sindicale teritoriale.   COMISIA DE CENZORI Art. 40 (1) Comisia de cenzori la prima ei intalnire isi alege un presedinte din randul membrilor sai. Pentru a-si indeplini atributiile este necesara prezenta a cel putin doi membri ai Comisiei. (2) Presedintele sau un membru al Comisiei de Cenzori pot participa la Consiliul National, Conferinta Nationala si la Congres pentru a prezenta raportul, fara drept de vot daca nu are calitatea de delegat. In cazul divergentelor la incheierea procesului verbal vor fi invitati toti membrii Comisiei de cenzori. Art.41 Comisia de cenzori are 2 membri supleanti, participarea lor la activitatea Comisiei se face in cazul neconfirmarii prezentei membrilor de drept. Art.42 In cazul in care exista divergente intre membrii Comisiei de cenzori asupra interpretarii unor operatiuni sau acte financiar-contabile si nu se ajunge la conses pana la incheierea procesului verbal de control, vor fi prezentate Consiliului National, Conferintei sau Congresului toate interpretarile. Art.43 Indemnizatia membrilor Comisiei de cenzori pentru efectuarea controlului si intocmirea raportului este de 200 lei si va fi acordata membrilor comisiei care au participat efectiv la efectuarea controlului prevazut de statut.   PERSONALUL  SALARIAT Art.44 Pentru realizarea atributiilor si competentelor sale, Biroul Permanent poate folosi salariati si/sau colaboratori, conform structurii aprobate de Comitetul Director. Pentru personalul salariat se incheie contract individual de munca. Art.45 Drepturile si obligatiile partilor stipulate in contractul individual de munca se negociaza cu respectarea limitelor minime stabilite de Contractul colectiv de munca la nivelul ramurii comert si se incheie conform legii. Art.46 Sarcinile si atributiile personalului salariat se stabilesc prin fisa postului.   Art.47 Federatia Sindicatelor din Comert poate avea la nivelul judetelor si al Municipiului Bucuresti, personal salariat. Art.48 Programul de functionare la sediul F.S.C. este 9-17,30 de luni pana joi inclusiv, iar vineri 9-15. Art.49 Prezentul Regulament Intern a fost adoptat la sedinta Consiliului National din 31 octombrie 2007 si intra in vigoare cu aceeasi data.