Statut

    STATUTUL FEDERATIEI SINDICATELOR DIN COMERT   Capitolul 1 Dispozitii generale   Art.1 Federatia Sindicatelor din Comert, numita in continuare F.S.C., este o organizatie sindicala federativa cu personalitate juridica, ce reuneste pe baza liberului consimtamant,  sindicate de intreprindere, profesionale si de ramura din: comert, distributie, alimentatie publica, jocuri de noroc si pariuri, activitati imobiliare si alte activitati si servicii. Aceste sindicate au calitatea de MEMBRI ai F.S.C. Art.2 F.S.C. are sediul in municipiul Bucuresti, str.Radacinei nr.53, sector 5. Art.3 F.S.C. este o organizatie sindicala constituita fara autorizare administrativa prealabila prin vointa exclusiva a membrilor sai, in data de 9 februarie 1990, in baza sentintei civile nr.289/16 februarie 1990 in stricta conformitate cu prevederile legale si a Conventiei nr.87/1948 a Organizatiei Internationale a Muncii. Art.4 F.S.C. are autonomie deplina fata de Confederatia Nationala si Federatia Internationala la care a aderat, si este independenta fata de autoritatile publice, de partidele politice si de patronate. Art.5 Principiile fundamentale ale organizarii si functionarii F.S.C. sunt: unitatea de actiune sindicala, democratia, solidaritatea, exprimarea libera si respectul opiniilor, alegerile democratice.   Capitolul 2 Scopurile   Art.6 F.S.C. reprezinta, promoveaza interesele si apara drepturile membrilor sai, avand urmatoarele scopuri principale: a)   organizarea unitatii si fortei de actiune a MEMBRILOR federatiei pentru punerea in valoare si apararea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale membrilor de sindicat; b)   respectarea, promovarea si apararea intereselor profesionale, sociale, economice,  culturale si sportive ale membrilor sai si asigurarea egalitatii in drepturi a acestora; c)   conlucrarea cu toate organizatiile si organismele care lupta pentru indeplinirea aspiratiilor de libertate, egalitate si dreptate sociala ale tuturor categoriilor sociale; d)   promovarea relatiilor de colaborare, solidaritate interna si internationala cu toate organizatiile sindicale nationale si internationale devotate aspiratiilor democratice, dreptatii sociale, libertatii si pacii; e)   asigurarea respectarii drepturilor fundamentale  ale salariatilor din ramura: dreptul la munca, la protectia sociala a muncii(securitatea si igiena muncii, respectarea salariului minim, repaos saptamanal, concediu de odihna platit, etc.), dreptul la asistenta medicala gratuita, prevazute in Constitutie, legi si in contractele colective de munca;  f)    participarea si realizarea dialogului social cu ministerul de resort si patronatele din ramura pentru asigurarea climatului de pace sociala; g)   restabilirea drepturilor legale ale membrilor, in toate cazurile in care se constata ca acestea au fost incalcate prin abuzuri, acte ilegale si netemeinice; h)   participarea federatiei la elaborarea si modificarea normelor specifice de lucru pentru toti salariatii care isi desfasoara activitatea in ramura; i)     alte scopuri legale stabilite prin rezolutii sau hotarari emise de catre organele de conducere ale federatiei. Art.7 Pentru realizarea acestor scopuri, Congresul, Conferinta Nationala si Consiliul National vor stabili strategiile necesare.   Capitolul 3 Mijloace de actiune   Art.8 Pentru infaptuirea scopurilor sale F.S.C. va actiona prin urmatoarele mijloace specifice luptei sindicale: a)   negocierea, concilierea, medierea, arbitrajul si promovarea actiunilor in instanta; b)   petitia, protestul, mitingul, demonstratia; c)   greva.   Capitolul 4 Drepturile si indatoririle F.S.C.   Art. 9(1) Drepturile F.S.C. sunt: a)   de a-si elabora propriul statut si regulament intern; b)   de a-si alege liber reprezentantii; c)   de a-si organiza activitatea si gestiunea; d)   de a-si elabora programe proprii de actiune; e)   de a apara in fata organelor de jurisdictie si a altor organe de stat, prin aparatori proprii sau alesi, drepturile membrilor sai ce decurg din legislatia muncii si contractele colective de munca; f)    de a primi toate informatiile necesare pentru negocierea contractelor colective de munca; g)   de a se afilia la organizatii sindicale pe plan national si international; h)   de a stabili prin reglementare proprie nivelul si modul de salarizare si/sau indemnizare al reprezentantilor alesi in organele de conducere si al personalului de specialitate si administrativ.   (2) Indatoririle F.S.C. sunt: a)   de a promova interesele si apara drepturile profesionale, economice, sociale, culturale si sportive ale membrilor sai; b)   de a negocia si urmari aplicarea contractului colectiv de munca la nivel de ramura; c)   de a tine evidenta stricta a numarului de membri, a incasarilor si cheltuielilor de orice fel; d)   de a informa organizatiile membre asupra activitatii federatiei in conformitate cu regulamentul intern; e)   de a delega, la cererea MEMBRILOR, reprezentanti care sa ii asiste sau sa le reprezinte interesele la negocierea contractelor colective de munca; f)    de a informa organul de conducere al oricarei organizatii membre in cazul sanctionarii acesteia.   Capitolul 5 Membrii federatiei, drepturi, indatoriri, sanctiuni   A.  Calitatea de membru Art.10(1) Poate fi MEMBRU al federatiei orice organizatie sindicala legal constituita ai carei membri activeaza, sau sunt in curs de calificare, in ramura comert, distributie, alimentatie publica, jocuri de noroc si pariuri, activitati imobiliare si alte activitati si servicii care adera liber consimtit la prezentul statut si care formuleaza o cerere scrisa in acest sens.  (2) Aprobarea afilierii este de competenta Biroului Permanent, iar organizatia sindicala este considerata MEMBRU cu drepturi depline de la data acestei aprobari. (3) In cazul respingerii cererii de afiliere, se poate declara recurs in termen de 15 zile de la data comunicarii. Comitetul Director al F.S.C. solutioneaza recursul prin vot, cu o majoritate de doua treimi, din voturile exprimate, decizia luata fiind definitiva. Art.11 MEMBRII F.S.C. au obligatia sa respecte statutul, sigla si insemnele federatiei. Art.12 Regulamentul intern al F.S.C. stabileste conditiile si modalitatile de afiliere, retragere, suspendare si excludere din federatie a MEMBRILOR acesteia. Art.13 Afilierea la federatie nu limiteaza autonomia si autogestiunea MEMBRILOR acesteia. Art.14 Drepturile si indatoririle MEMBRILOR federatiei inceteaza de la data inregistrarii cererii de retragere insotita de procesul verbal al Adunarii generale. Art.15 MEMBRUL retras sau exclus are obligatia de a plati cotizatia datorata, pana in ziua cand ii inceteaza calitatea de MEMBRU al federatiei, precum si obligatia de a restitui bunurile primite in folosinta de la F.S.C.   B. Drepturi Art.16 MEMBRII federatiei au urmatoarele drepturi: a)   dreptul la deplina autonomie, in organizarea si desfasurarea activitatilor, pe baza statutelor proprii; b)   dreptul de a obtine sprijinul federatiei, in realizarea scopurilor si obiectivelor statutare proprii, care nu contravin statutului F.S.C.; c)   dreptul de a propune reprezentanti in organele de conducere si control ale federatiei; d)   dreptul de a face propuneri la ordinea de zi a Comitetului Director, Consiliului National, Conferintei Nationale si Congresului F.S.C., de a prezenta apeluri, motiuni, amendamente etc.; e)   dreptul de a beneficia, fara discriminare, de prestatiile sindicale si juridice gratuite sau cu plata, asigurate de F.S.C.; f)    dreptul de a fi informat, la cerere, asupra situatiei finaciare a federatiei; g)   dreptul de a se retrage din F.S.C.; h)   dreptul la libera opinie.   C. Indatoriri Art.17 Principalele indatoriri ale MEMBRILOR federatiei sunt: a)   sa respecte statutul si regulamentul intern al F.S.C.; b)   sa participe si sa sustina activitatea federatiei la orice nivel; c)   sa respecte hotararile si deciziile luate de organele de conducere ale federatiei, care devin executorii pentru MEMBRI; d)   sa trimita rapoarte privind activitatea proprie si sa furnizeze, la cerere, toate informatiile solicitate de F.S.C.; e)   sa tina la curent organele proprii de conducere cu activitatea federatiei si sa-si informeze corect si complet membrii de sindicat asupra acesteia; f)    sa achite cotizatia lunar si in cuantumul stabilit, conform prevederilor prezentului statut; g)   sa trimita Secretarului General al federatiei, in scris, orice modificare referitoare la statutul propriu, numarul de membri, numele conducatorilor alesi, adresa, telefon, fax, posta electronica etc.; h)   sa militeze si sa actioneze pentru unitate sindicala; i)     sa activeze la nivelul uniunilor sindicale teritoriale ale F.S.C., conform prezentului statut.   D. Sanctiuni Art.18 In cazul nerespectarii statutului, a regulamentului intern si a hotararilor Congresului, Conferintei Nationale, Consiliului National sau Comitetului Director de catre MEMBRII federatiei sau membrii organelor de conducere si control ale acesteia, se prevad urmatoarele sanctiuni: a)   atentionarea b)   suspendarea c)   excluderea sau, dupa caz, revocarea. Art.19 Sanctiunile prevazute la art. 18 pot fi propuse, hotarate si aplicate de catre organele de conducere ale F.S.C., conform regulamentului intern.   Capitolul 6 Organele de conducere ale federatiei   Art.20 Organele de conducere ale F.S.C. sunt urmatoarele: A.   Congresul; B.   Conferinta Nationala; C.    Consiliul National; D.   Comitetul Director; E.    Biroul Permanent; F.    Presedintele. Art.21 Organele de conducere ale F.S.C. sunt responsabile de realizarea sarcinilor statutare conform competentelor.   A. Congresul Art.22 (1) Congresul este organul suprem de conducere al federatiei. (2)Congresul se constituie din membrii Consiliului National, care sunt delegati de drept, si din delegati mandatati de organizatiile sindicale membre ale federatiei, conform normei de reprezentare aprobata de Consiliul National. La Congres participa de drept, membrii Comisiei de cenzori, in calitate de invitati, fara drept de vot, daca nu au si calitatea de delegat. (3)Congresul se intruneste in sedinte ordinare, o data la 4 ani si in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie. (4)Convocarea Congresului in sedinte ordinare, se face de catre Consiliul National, cu cel putin 45 de zile inaintea datei de incepere a lucrarilor. (5)Convocarea Congresului, in sedinta extraordinara, se face de Consiliul National printr-o hotarare luata cu majoritate simpla a voturilor exprimate sau la cererea a 25% din numarul organizatiilor sindicale membre, in cel mult 30 de zile de la luarea hotararii sau de la primirea cererilor de convocare. (6)Congresul ordinar si extraordinar este convocat si se desfasoara conform statutului si regulamentului intern al F.S.C. (7)Delegatii la Congres trebuie sa-si confirme prezenta la lucrari, cel mai tarziu cu 10 zile inainte de deschiderea lucrarilor Congresului. MEMBRII care au restante la plata cotizatiei de 3 luni sau mai mult, nu au drept de reprezentare in Congres. (8)Congresul este legal constituit in conditiile validarii mandatelor a jumatate plus unu din numarul total al delegatilor si hotaraste cu jumatate plus unu din numarul voturilor exprimate, cu exceptia cazurilor prevazute expres de statut. In situatia nerealizarii prezentei statutare, Congresul se va intruni in urmatoarele 20 de zile, luand hotarari cu cel putin 2/3 din voturile exprimate daca numarul participantilor este mai mic de jumatate plus unu din numarul delegatilor. Lista invitatilor la Congres se propune de Biroul Permanent.    Art.23 Votul si procedura de vot in Congres sunt: a)   delegatii la Congres au dreptul la un vot pentru toate hotararile adoptate; b)   regula generala este ca votul se exprima deschis si hotararile se iau cu majoritatea simpla, daca statutul nu prevede altfel; c)   amendamentele la statut, abrogarea si adoptarea unui nou statut, precum si hotararile de fuziune, divizare sau dizolvare a federatiei se iau cu o majoritate de doua treimi; d)   Congresul alege, din randul candidatilor, prin vot secret cu majoritate simpla, pentru un mandat de 4 ani, Presedintele, Prim-vicepresedintele si Secretarul General, care vor constitui Biroul Permanent. e)   Congresul alege, din randul candidatilor, prin vot secret cu majoritate simpla, pentru un mandat de 4 ani, 4 vicepresedinti care impreuna cu Biroul Permanent vor constitui Comitetul Director.   f)    delegatii la Congres din fiecare zona de dezvoltare[1] vor alege 8 membri ai Consiliului National, validati de plenul congresului, care impreuna cu Comitetul Director vor constitui Consiliul National; g)   delegatii la congres din fiecare zona de dezvoltare vor alege 8 membri supleanti ai Consiliului National, validati de plenul congresului, cate unul din fiecare zona de dezvoltare; h)   Congresul alege, dintre cei 8 membri reprezentanti ai zonelor de dezvoltare in Consiliului National, 4 membri supleanti ai Comitetului Director; i)     pentru orice functie in organele de conducere a F.S.C. poate candida orice membru de sindicat dintr-o organizatie afiliata la F.S.C. Candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute expres in Legea sindicatelor. j)    candidaturile se anunta individual pentru fiecare faza a alegerilor; k)   buletinele de vot vor fi întocmite separat pentru fiecare functie; l)     sunt declarati alesi candidatii care intrunesc majoritatea simpla din voturile exprimate; în situatia în care nu s-a obtinut majoritatea simpla, primii doi clasati vor participa la al doilea tur de scrutin, fiind declarat ales candidatul care a obtinut cele mai multe voturi. Membrii alesi, în functiile de conducere ale F.S.C., sunt reeligibili; m) Congresul alege prin vot, la propunerea delegatilor, Comisia de cenzori formata din 3 membri si 2 membri supleanti. Art.24 Congresul are, in principal, urmatoarele competente: a)   analizeaza activitatea federatiei dintre Congrese, aproba rapoartele de activitate; b)   analizeaza si hotaraste asupra problemelor principale ale activitatii federatiei, defineste obiectivele pentru perioada urmatoare si adopta strategia de realizare a acestor obiective; c)   hotaraste asupra afilierii sau retragerii la/din Confederatia nationala sau Federatia internationala; d)   adopta, modifica si/sau completeaza statutul federatiei; e)   hotaraste asupra fuzionarii, comasarii, divizarii sau dizolvarii federatiei; f)    hotaraste asupra motiunilor, apelurilor, contestatiilor si propunerilor formulate; Art. 25 Congresul deleaga Conferintei sau Consiliului National o parte din competentele sale, cu exceptia punctului e) al art. 24. B. Conferinta Nationala Art.26 Conferinta Nationala este organul colectiv de conducere a federatiei intre Congrese. Art. 27 Se intruneste in sedinte ordinare, o data la doi ani, dupa Congres si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. Art.28 La Conferinta Nationala participa membrii Consiliului National si cate un reprezentant (de regula liderul sau viceliderul) al organizatiilor sindicale membre ale federatiei, care nu au reprezentanti in Consiliul National. De asemenea, la Conferinta Nationala participa membrii Comisiei de cenzori, fara drept de vot, daca nu au calitatea de delegat. Art.29 Conferinta Nationala este statutar constituita in conditiile participarii a jumatate plus unu din numarul total al delegatilor si hotaraste cu jumatate plus unu din voturile exprimate. In situatia nerealizarii prezentei statutare, Conferinta Nationala se va intruni in urmatoarele 20 de zile, delegatii prezenti putand lua hotarari cu cel putin doua treimi din numarul voturilor exprimate, daca numarul participantilor este mai mic de jumatate plus unu din numarul delegatilor. Art.30 Conferinta Nationala are, in principal, urmatoarele competente: a)   analizeaza activitatea federatiei dintre Congres si Conferinta Nationala; b)   actioneaza pentru indeplinirea rezolutiilor adoptate de Congres; c)   adopta strategia federatiei pentru urmatorii 2 ani; d)   alege noi membri ai organelor de conducere ale F.S.C. in vederea asigurarii interimatului pana la Congres, in urmatoarele cazuri: suspendare, revocare, demisie din functie sau deces, urmand procedura de alegere conform art.23; e)   completeaza cu noi membri Comisia de cenzori, in cazul suspendarii, revocarii, demisiei din functie sau decesului unora dintre acestia; f)    hotaraste asupra apelurilor si contestatiilor adresate Conferintei Nationale; g)   aproba raportul Comisiei de cenzori; h)   analizeaza raportul de activitate al Consiliului National; i)     deleaga competente pentru Consiliul National si Comitetul Director; j)    modifica statutul federatiei, in baza delegarii de competenta conferita de catre Congres; k)   aplica sanctiunile prevazute de Regulamentul intern.   C. Consiliul National Art. 31 Consiliul National este organul care conduce intreaga activitate a federatiei, in intervalul dintre Conferinta nationala si Congres. Consiliul National este alcatuit dintr-un numar de 15 de membri, astfel: a)   7 membri ai Comitetului Director; b)   8 membri, cate un reprezentant al celor 8 zone geografice, altii decat cei 7 din Comitetul Director, alesi in Congres de catre delegatii din zonele respective.  Art. 32 Consiliul National are 8 membri supleanti, cate unul din fiecare zona geografica, alesi in Congres de catre delegatii zonelor respective. Participarea lor la Consiliul National se face conform regulamentului intern. Art.33 Consiliul National se intalneste in sedinte ordinare, convocate semestrial sau in sedinte extraordinare, ori de cate ori este nevoie. Convocarea in sedinte ordinare se face, cu cel putin 15 zile inainte de intrunire, de catre Biroul Permanent. Lucrarile Consiliului National se desfasoara in conditiile participarii a cel putin jumatate plus unu din membrii sai. In situatia nerealizarii prezentei statutare, Consiliul National se va intruni in urmatoarele 10 de zile, delegatii prezenti putand lua hotarari cu cel putin doua treimi din numarul voturilor exprimate, daca numarul participantilor este mai mic de jumatate plus unu din numarul membrilor. Convocarea Consiliului National in sedinta extraordinara se face de catre Biroul Permanent. Art.34 Consiliul National are urmatoarele competente: a)   actioneaza pentru infaptuirea prevederilor statutului precum si a rezolutiilor adoptate de Congres sau Conferinta Nationala; b)   analizeaza abaterile savarsite de membrii Biroului Permanent, Comitetului Director sau ai Comisiei de cenzori privind nerespectarea statutului si a regulametului intern si aplica sanctiunile ce ii revin in competenta, conform art. 18 din statut si regulamentului intern al federatiei; c)   analizeaza si aproba bugetul anual de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, executia bugetara si descarcarea de gestiune a Biroului Permanent; d)   aproba regulamentul intern al F.S.C.; e)   dezbate si aproba raportul Comisiei de cenzori; f)    numeste interimatul in Comitetul Director si in Biroul Permanent pana la Conferinta Nationala sau Congres, in caz de suspendare, revocare, demisie din functie sau deces; g)   stabileste reesalonari sau exonerari, partiale sau totale, de la plata cotizatiei, din cauze obiective, la propunerea Comitetului Director; h)   convoaca Congresul si Conferinta Nationala; i)     stabileste norma de reprezentare la Congres in functie de numarul membrilor cotizanti; j)    hotaraste cu majoritate de doua treimi din totalul voturilor asupra declansarii grevei; k)   hotaraste cu majoritate simpla infiintarea de uniuni sindicale teritoriale si numeste imputernicitul special al federatiei care va depune cererea de dobandire a personalitatii juridice a uniunii sindicale teritoriale; l)     aproba statutul si regulamentul intern cadru al uniunilor sindicale teritoriale; m) modifica statutul federatiei in baza delegarii de competenta conferita de Congres sau Conferinta Nationala; n)   aproba regulamentele comisiilor F.S.C.; o)   aproba indemnizatiile pentru Comitetul Director si Comisia de cenzori; p)   deleaga competente Comitetului Director si Biroului Permanent . Art. 35 Consiliul National ia hotarari cu jumatate plus unu din totalul voturilor exprimate, cu exceptia cazurilor prevazute expres de statut.   D. Comitetul Director Art.36 Comitetul Director este organul de conducere al federatiei intre doua Consilii Nationale. Art.37 Comitetul Director este format din 7 membri astfel: presedinte, prim-vicepresedinte, secretar general, 4 vicepresedinti. Art 38 Comitetul Director are 4 membri supleanti alesi de Congres, participarea lor la Comitetul Director fiind stabilita prin regulamentului intern. Art.39 Comitetul Director este organul de conducere care coordoneaza activitatea federatiei intre Consiliile Nationale, asigurand punerea in practica a hotararilor organelor de conducere superioare(Congres, Conferinta Nationala, Consiliul National).  Art. 40 Comitetul Director se intalneste in sedinte ordinare trimestriale si in sedinte extraordinare ori de cate ori este nevoie. Art.41 Comitetul Director este convocat in sedinte ordinare sau extraordinare de catre Biroul Permanent sau de o treime din numarul membrilor sai, cu cel putin 10 zile inainte. Art. 42 Comitetul Director functioneaza statutar in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si ia hotarari cu majoritate simpla din voturile exprimate. In cazul nerealizarii prezentei statutare, se va intruni in urmatoarele 7 zile si ia hotarari cu doua treimi din voturile exprimate. Art.43 Comitetul Director are, in principal, urmatoarele competente: a)   intocmeste si propune spre aprobare Consiliului National regulamentul intern al F.S.C.; b)   solutioneaza recursul privind afilerea de noi MEMBRI la federatie; c)   convoaca Consiliul National; d)   propune Consiliului National strategia federatiei; e)   analizeaza si inainteaza spre aprobare Consiliului National bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si executia bugetara; f)    analizeaza periodic activitatea Biroului Permanent; g)   constituie, la cerere, comisia de arbitraj in vederea medierii diferendelor aparute intre organizatiile membre; h)   consulta si informeaza sindicatele afiliate in toate problemele de interes comun; i)     stabileste politica salariala si de personal angajat al federatiei; j)    stabileste oportunitatea si componenta delegatiilor F.S.C., la propunerea Biroului Permanent, care urmeaza sa se deplaseze in strainatate; k)   aproba, in limitele prevederilor bugetare, ajutoare materiale pentru personalul salarizat si/sau indemnizat al  federatiei si in mod exceptional pentru ceilalti membri ai sindicatelor afiliate; l)     propune Consiliului National revocarea  din functie a membrilor Biroului Permanent,  Comitetului Director  si Comisiei de cenzori conform regulamentului intern al federatiei; m) coordoneaza activitatea Uniunilor sindicale teritoriale; n)   aproba salarizarea si/sau indemnizarea in cadrul F.S.C.   E. Biroul Permanent Art.44. Biroul Permanent este organul de conducere al F.S.C. care asigura activitatea federatiei intre sedintele Comitetului Director. Art. 45 Biroul Permanent este format din 3 membri, astfel: -Presedinte -Prim-vicepresedinte -Secretar General Art.46 Biroul Permanent este ales de Congres potrivit dispozitiilor art. 23 lit d) si completat, prin vot secret, cu majoritate simpla de catre Consiliul National, in cazul in care un post devine vacant indiferent de motiv. Art.47 Membrii Biroului Permanent, Comitetului Director si a Comisiei de cenzori sunt salarizati sau indemnizati de catre F.S.C. si isi desfasoara activitatea potrivit atributiilor stipulate in statut si regulamentul intern, executand toate deciziile si hotararile adoptate de Congres, Conferinta Nationala, Consiliul National si Comitetul Director. Art.48 In cadrul Biroului Permanent hotararile se iau prin consens, conform regulamentului intern.   F. Presedintele Art.49 Presedintele are, în principal, urmatoarele atributii: a)    coordoneaza activitatea de ansamblu a federatiei si urmareste  indeplinirea tuturor hotararilor Congresului, Conferintei Nationale, Consiliului National, Comitetului Director si Biroului Permanent; b)    coordoneaza si raspunde direct de relatiile cu alte organizatii nationale si internationale si mass-media; c)    reprezinta federatia in raporturile cu celelalte persoane fizice sau juridice; d)    reprezinta interesele membrilor federatiei la nivel departamental, guvernamental, parlamentar, prezidential, in fata instantelor de judecata precum si in relatiile cu patronatul, conform mandatului dat de Biroul Permanent; e)    reprezinta federatia in organele de lucru ale Confederatiei, ca membru de drept; f)    detine si exercita dreptul la prima semnatura, pe toate documentele emise in cadrul federatiei; g)    reprezinta federatia in structurile de dialog social; h)    angajeaza patrimonial federatia in raport cu terti; i)     aproba angajarea, incadrarea si incetarea angajarii personalului salariat (altii decat cei din Biroul Permanent) al federatiei, conform prevederilor legale; j)     stabileste si controleaza modul de indeplinire a atributiilor de serviciu prevazute in fisa postului sau a altor insarcinari stabilite de organele de conducere ale federatiei; k)    semneaza, in numele Comitetului Director, contractele individuale de munca ale prim-vicepresedintelui si secretarului general precum si ale personalului salariat. Art. 50 In lipsa Presedintelui federatiei, Prim-vicepresedintele preia prerogativele acestuia, în perioada respectiva. Art. 51 Responsabilitatile Prim-vicepresedintelui si Secretarului General se stabilesc prin Regulamentul intern al F.S.C.   Capitolul 7 Comisia de cenzori   Art. 52 Comisia de cenzori este organul de control in problemele financiar-contabile. Comisia de cenzori este formata din 3 membri si 2 supleanti, alesi de Congres. Art.53 Comisia de cenzori are in principal urmatoarele atributii: a)   verifica periodic, sau de cate ori este nevoie, activitatea financiar-contabila a federatiei; b)   urmareste si verifica executia bugetara si modul in care sunt gospodarite fondurile banesti si bunurile materiale ale federatiei; c)   prezinta rapoarte de control in fata Congresului, Conferintei Nationale, Consiliului National; d)   emite propuneri privind proiectul de buget si face aprecieri asupra bilantului anual; Art.54 Comisia de cenzori isi desfasoara activitatea in conformitate cu legislatia in materie de control financiar intern si atributiile prevazute in regulamentul intern.   Capitolul 8 Uniunile sindicale teritoriale(U.S.T)   Art.55 F.S.C. este reprezentata in teritoriu de Uniuni sindicale teritoriale, filiale ale F.S.C. Art.56 U.S.T. sunt structuri sindicale descentralizate ale F.S.C., care au personalitate juridica la cererea F.S.C., isi desfasoara activitatea pe plan local, in mod autonom, pe baza statutelor proprii, care nu contravin statutului F.S.C., si in consens cu deciziile si hotararile adoptate de organele de conducere ale federatiei. Art.57 U.S.T. sunt create in scopul intaririi activitatii si infaptuirii politicii F.S.C. in teritoriu. Art.58 U.S.T. se pot constitui din organizatii sindicale de ramura, profesionale sau de intreprindere, membre ale F.S.C., care isi au sediul in teritoriul respectiv. Art. 59 U.S.T. au stampila, cont in banca, buget de venituri si cheltuieli propriu. Art.60 Patrimoniul U.S.T. este parte integranta a patrimoniului federatiei si este indivizibil si netransmisibil. In cazul dizolvarii, patrimoniul este preluat de federatie si administrat de aceasta pana la reorganizarea unei noi filiale.   Capitolul 9 Nivelul cotizatiei si modul de incasare   Art.61 Cotizatia va fi platita de catre MEMBRII federatiei, lunar, nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare. Art.62 Cuantumul cotizatiei lunare datorata federatiei este stabilit la cel putin 2,5 lei pentru fiecare membru de sindicat. Art.63 Sindicatele nou afiliate vor plati o taxa de afiliere de cel putin 5 lei pentru fiecare membru de sindicat.   Capitolul 10 Patrimoniul F.S.C.   Art.64 Patrimoniul F.S.C. se compune din bunuri mobile si imobile, mijloace financiare. Art.65 Patrimoniul federatiei este indivizibil si netransmisibil intre MEMBRII acesteia si este format din: a)   patrimoniul la data de  31.12.2006 conform bilantului nr. 429650 din data de 23.04.2007 depus la Administratia financiara a sectorului 5, Bucuresti in valoare de 190 542,20 lei; b)   cotizatiile lunare ale MEMBRILOR federatiei; c)   taxele de afiliere; d)   donatii din partea persoanelor fizice si juridice din tara sau din strainatate; e)   alte surse. Art.66 F.S.C. exercita asupra patrimoniului dreptul de proprietate, avand drept la posesie, dispozitie si folosinta acestuia.   Capitolul 11 Divizarea, comasarea sau dizolvarea federatiei   Art.67 Divizarea, comasarea sau dizolvarea federatiei se face de catre Congres pe baza unei hotarari adoptate cu o majoritate de doua treimi din numarul total al participantilor cu drept de vot. Art.68 În cazul în care federatia nu mai poate functiona, dizolvarea fiind iminenta si convocarea Congresului nemaifiind posibila, lichidarea judiciara si patrimoniala se va face în conditiile stabilite de catre Consiliul National sau Comitetul Director.   Capitolul 12 Dispozitii finale si tranzitorii   Art.69 (1) F.S.C. are in structura sa urmatoarele comisii: a)   Comisia de femei si egalitatea sanselor; b)   Comisia pentru tineret (membri cu varsta de pana la 35 ani); c)   alte comisii. (2) Aceste comisii se vor organiza si vor functiona in baza regulamentului intern al F.S.C. si a regulamentelor proprii, care vor fi aprobate de Consiliul National. Art. 70  F.S.C. are dreptul sa infiinteze fundatii si/sau societati comerciale.    Art. 71 F.S.C. are dreptul de a-si elabora reglementari proprii, de a-si alege liber reprezentantii, de a-si organiza gestiunea si activitatea precum si de a-si formula programe proprii de actiune. Art. 72 F.S.C. are sigla, stampila, insigna, imn, drapel si alte însemne proprii, aprobate de Consiliul National. Art. 73 Prezentul statut a fost adoptat in cadrul lucrarilor Congresului F.S.C. din 1-2 mai 2007, Bucuresti si îsi produce efectele din momentul adoptarii.   ____ \\ ____   [1] Zona geografica = regiune de dezvoltare conform Legii 151/1998. Zona 1 Nord - Est cuprinde judetele: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava,Vaslui; Zona 2 Sud-Est cuprinde judetele: Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea, Vrancea; Zona 3 Sud - Muntenia cuprinde judetele: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman; Zona 4 Sud - Vest Oltenia cuprinde judetele: Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Valcea; Zona 5 Vest cuprinde judetele: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis; Zona 6 Nord - Vest cuprinde judetele: Bihor, Bistrita Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj; Zona 7 Centru cuprinde judetele: Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu; Zona 8 Bucuresti-Ilfov cuprinde: municipiul Bucuresti si judetul Ilfov.